Lisa-Gardner-W-ukryciu

W ukryciu — Lisa Gardner

Posted on

Ciągła uciecz­ka, zmi­any tożsamoś­ci, ukry­wanie się. Ta dziew­czy­na nie zna innego życia. Cią­gle się przemieszcza. Kiedy mama paku­je 5 wal­izek, zawsze tych samych, wiado­mo tylko jed­no. Czas na przeprowadzkę.  Tymczasem

0
  • Udostępnij

Jak nauczyć się angielskiego samemu w domu?

Posted on

Jak nauczyć się ang­iel­skiego samemu w domu? Językiem ang­iel­skim moż­na porozu­mieć się w niemal każdym miejs­cu na świecie. Zna­jo­mość tego języ­ka umożli­wia też częs­to rozwój kari­ery zawodowej, nie tylko na rynku zagranicznym.

0
  • Udostępnij
okładka_książka-Studentka-Tess-Gerritsen

Studentka — Tess Gerritsen

Posted on

Mło­da dziew­czy­na spa­da z balkonu aparta­men­tow­ca. Wszys­tko wskazu­je na to, że w zdarze­nie nie były zaan­gażowane oso­by trze­cie. Frankie Loomis, detek­tyw bostońskiej policji, nie wierzy jed­nak, że było to samobójstwo. 

0
  • Udostępnij
Harlan-Coben-Bez-pożegnania

Bez pożegnania — Harlan Coben

Posted on

Może wciąż żyje i jest w niebez­pieczeńst­wie? Pewnie gdzieś się ukry­wa. A jeśli wcale tego nie zro­bił? Will musi odnaleźć bra­ta i poz­nać prawdę, jaka by ona nie była.  Ken Klein

0
  • Udostępnij