Chcę Twojego życia — Amber Garza

Posted on
Chcę Twojego życia - Amber Garza

Chcę Twojego życia - Amber Garza

Wszys­tko zaczy­na się niewin­nie. Dzwoni tele­fon. Kel­ly Med­i­na odbiera i słyszy prośbę o potwierdze­nie wiz­y­ty u pedi­atry. Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by nie fakt, że nie umaw­iała się do lekarza…

Wkrótce okazu­je się, że to nieporozu­mie­nie — do miastecz­ka przeprowadz­iła się się inna kobi­eta o takim samym imie­niu i nazwisku. To ona musi­ała umówić wiz­ytę, a recepcjon­ist­ka po pros­tu pomyliła numer.  Przy­padek spraw­ia, że Kel­ly sta­je się niespoko­j­na i jed­nocześnie zaciekaw­iona. Nie potrafi przes­tać myśleć o kobiecie, która ma tak samo na imię i na nazwisko. Kim ona jest? Jak wyglą­da? Czy tak jak Kel­ly, również ma syna? Wkrótce kole­jny zbieg okolicznoś­ci krzyżu­je dro­gi bohaterek, Kel­ly kole­jny raz słyszy o swo­jej imi­en­niczce. Postanaw­ia ją zobaczyć. Aranżu­je spotkanie, które ma wyglą­dać na przypadkowe. 

Kobi­ety się poz­na­ją. Okazu­je się, że kobi­eta ma syn­ka, a Kel­ly zaczy­na czuć wielką potrze­bę, by zaopiekować się młodą mamą i dzieck­iem. Zaczy­na spędzać ze swo­ją imi­en­niczką czas i troskli­wie się nimi opieku­je. Wkrótce sprawy zaczy­na­ją się komplikować… 

Do dziś nie jestem pew­na jak do tego doszło. W jed­nej chwili roz­maw­iałam z moją przy­jaciółką Heather, a w następ­nej stałam w środ­ku tłu­mu obcych ludzi. Krę­ciłam się w kółko, gorączkowo przeszuku­jąc wzrok­iem teren wokół mnie. Serce mi wal­iło, czoło i ple­cy spły­wały potem. Tego dnia było gorą­co, ale mój stan nie miał nic wspól­nego z upałem, a z paniką, która we mnie narastała.”

Nic nie jest jakie, jak mogłoby się wydawać

Fabuła wyda­je się oczy­wista — okład­ka sugeru­ję, że jed­na z kobi­et będzie chci­ała zająć miejsce tej drugiej. His­to­ria jed­nak przy­biera nieoczeki­wany obrót spraw. Każ­da z kobi­et skry­wa tajem­nice, które coraz bardziej wprowadza­ją czytel­ni­ka w mroczną, pełną intryg atmosferę.

Zan­im sięgnęłam po książę “Chcę Two­jego życia”, nie znalałam twór­c­zoś­ci Amber Garzy. Patrząc na okład­kę i tytuł, czy­ta­jąc opis, wydawało mi się, że nic mnie tutaj nie zaskoczy. Szy­bko zdałam sobie sprawę, że his­to­ria kobi­et nie będzie tak oczy­wista, jak na początku mogło­by się wydawać. Wręcz prze­ci­wnie, coraz bardziej się kom­p­liku­je i pojaw­ia się coraz więcej niewiadomych na których odkrycie czekamy z zapartym tchem. 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję wydawnictwu Mar­gin­esy.

Sprawdź także:

  1. Jack Reach­er. Poziom śmier­ci — Lee Child
  2. Dziecięce kosz­mary — Lisa Gardner
  3. Szkoła niemiec­kich narzec­zonych — Aimie K. Runyan