Instrukcja rzeczy łatwych — Piotr Nowicki

Posted on

Instrukcja rzeczy łatwych - Piotr Nowicki

Jak założyć koszulkę z krótkim rękawem? W jaki sposób ziewać, pić wodę, leżeć? Co zrobić, żeby twardo stąpać po ziemi? W książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie… oczywiste pytania. 

Po co więc się­gać po instrukcję rzeczy łatwych, napisaną na tem­at codzi­en­nych dzi­ałań, które wykonu­je­my każdego dnia, automaty­cznie? Może właśnie dlat­ego, że robimy je bez zas­tanowienia, bujamy w obłokach i nie zwracamy uwa­gi na takie drob­ne czynności. 

Codzienność na “autopilocie”

Dłu­go zas­tanaw­iałam się, co autor miał na myśli, pisząc tę książkę. Czy chci­ał rozbaw­ić czytel­ników? A może planował, że będzie to ide­al­ny dodatek do zabawnego prezen­tu? Dopiero po pewnym cza­sie wpadł mi do głowy całkiem inny motyw, może autor chci­ał przy­ciągnąć naszą uwagę, do rzeczy, które wykonu­je­my na tzw. “autopi­locie”. Bujamy w obłokach, myślimy o przeszłoś­ci i przyszłoś­ci, nie jesteśmy “tu i ter­az”, a prze­cież potrze­bu­je­my uważnoś­ci, odpoczynku, cieszenia się drob­ny­mi rzecza­mi, tym co aktu­al­nie robimy. 

Instrukcja rzeczy łatwych…

Książ­ka “Instrukc­ja rzeczy łatwych” zde­cy­dowanie wywołu­je uśmiech na twarzy i warto ją przekartkować — kolorowe ilus­trac­je z dokład­ną instrukcją są zaskaku­jące i niewiary­godne. Ubieranie koszul­ki z krótkim rękawem — niby oczy­wiste, a prze­cież czeka tutaj na nas wiele pułapek! Potrze­bu­je­my koszul­ki, dwóch krót­kich rękawów i włas­nego ciała. Częsty­mi popeł­ni­any­mi błę­da­mi są: umieszczanie niewłaś­ci­wych częś­ci ciała w niewłaś­ci­wych otworach koszul­ki i zakładanie koszul­ki, kiedy ktoś inny ma ją już na sobie.

Inny przykład? Picie wody! Potrze­bu­je­my wody, buzi i pojem­ni­ka na wodę. Częs­to popeł­ni­ane błędy to lanie wody w zamknięte usta, lanie wody zbyt daleko od ust, co powodu­je zmocze­nie ubra­nia. Proszę bard­zo, niby proste, a jed­nak to złożona sprawa! Trze­ba odpowied­nio ustaw­ić pojem­nik, dnem do dołu, żeby nic się nie wylało. Zgro­mad­zoną w pojem­niku wodę należy wlać do ust rozkoszu­jąc się smakiem. To tylko 2 z 12 pytań. Odpowiedzi zna­jdziecie wraz z rysunkiem, poma­ga­ją­cym znaleźć rozwiązanie. Autor pod­chodzi to oczy­wistych rzeczy z przym­róże­niem oka — kreaty­wność i niesz­ablonowe myśle­nie auto­ra, Pio­tra Now­ick­iego, jest naprawdę zaskaku­jące. Książ­ka zaw­iera 12 instrukcji z dokład­ny­mi opisa­mi i ilustracjami. 

https://novaeres.pl/

Sprawdź jeszcze: Ćwiczymy kreaty­wność!

  • Udostępnij