Zakochaj się jeszcze raz — Ilona Gołębiewska

Posted on
Zakochaj się jeszcze raz_okładka_Ilona Golębiowska

Zakochaj się jeszcze raz_okładka_Ilona Golębiowska

Życie potrafi zaskaki­wać. Kiedy wyda­je nam się, że stra­cil­iśmy wszys­tko, nie widz­imy sen­su życia i brak nam per­spek­tyw na przyszłość, los może pod­sunąć nam coś nowego, co całkowicie odmieni nasze życie i postrze­ganie świa­ta. Nawet kiedy wyda­je nam się, że już nic dobrego nas w życiu nie spot­ka, może okazać się, że szczęś­cie na nowo się do nas uśmiechnie. 

Julia, bohater­ka książ­ki “Zakochaj się jeszcze raz” Ilony Gołę­biewskiej ma za sobą ciężkie przeży­cia. Postanaw­ia wyjechać do Danii, żeby rozpocząć nowy rozdzi­ał w życiu. Okazu­je się jed­nak, że w nowym miejs­cu, szczęś­cie trwa tylko chwilę… 

Wielkie plany 

Julia poz­na­je mężczyznę i wychodzi za mąż. Wie, co chci­ała­by w życiu osiągnąć. Nieste­ty, te wielkie plany i marzenia zaczy­na­ją powoli schodz­ić na boczny tor i gas­nąć z dnia na dzień. A to wszys­tko, za sprawą jej męża, który miał być opar­ciem i dawać jej szczęś­cie, a okazał się zupełnie innym człowiekiem, niż wydawało się na początku relacji. Wzorowy mąż, nien­agan­nie prezen­tu­ją­cy się w towarzys­t­wie, okazał się człowiekiem, który potrafi ode­brać kobiecie wszys­tko, łącznie z pewnoś­cią siebie i marzeniami. 

Mimo kole­jnej poraż­ki, Julia się nie pod­da­je, postanaw­ia się rozwieść a dłu­ga ter­apia poma­ga jej na nowo stanąć na nogi. Na szczęś­cie jest ktoś, dzię­ki komu kobiecie jest łatwiej radz­ić sobie z prze­ci­wnoś­ci­a­mi — to przy­jaciół­ka Jago­da, na którą Julia zawsze moż­na liczyć. 

Jak potoczy się życie Julii? Jakie wydarzenia spraw­ią, że życie kobi­ety wywró­ci się do góry noga­mi a wydarzenia nabiorą niesamowitego tem­pa? Tego dowiecie się po przeczy­ta­niu książki. 

Zawsze możesz rozpocząć życie na nowo…

Zakochaj się jeszcze raz” Iwony Gołę­biewskiej to pozy­c­ja do przeczy­ta­nia w jeden wieczór lub jed­no popołud­nie. Jest napisana lekkim piórem, szy­bko się czy­ta. Autor­ka zad­bała o to, żeby czytel­nik pod­czas czy­ta­nia odczuwał cały wach­larz emocji — od niepoko­ju i smutku, po wzrusze­nie, radość, nadzieję.

His­to­ria opowia­da o tym, że zawsze jest szansa na to, żeby rozpocząć życie na nowo. Nie warto kur­czowo trzy­mać się przeszłoś­ci, roz­pamię­ty­wać. Lep­iej roze­jrzeć się w ogół, szukać nowych możli­woś­ci i korzys­tać z szans, które przynosi nam życie. Książ­ka uczy nas także tego, że najwięk­sze szczęś­cie, to mieć przy sobie bliskie oso­by, które dają nam wspar­cie i pod­noszą na duchu w gorszych chwilach.

Autor­ka książ­ki, Ilona Gołę­biews­ka, ma bar­wny styl pisa­nia, który wprowadza nas do świa­ta wyobraźni — kolorowe wspom­nienia bohaterów czy żywe opisy przy­rody spraw­ia­ją, że czytel­nik czu­je nos­tal­gię, lek­ki powiew wia­tru, słyszy szum koron drzew, czu­je smak potraw. Widzi ocza­mi wyobraźni mal­own­icze oko­lice, w których mieszka­ją bohaterowie. Pole­cane jako lekką lek­turę na słoneczny, waka­cyjny dzień. 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję wydawnictwu Muza.

Sprawdź także: Czas na miłość — Ilona Gołębiowska