Języki obce — nauka przez fiszki!

Posted on

fiszki angielski; słówka po angielsku

Słówka w języku angielskim? Ucz się z fiszkami poszczególnych wyrazów i zwrotów, świetnie się przy tym bawiąc. Układaj kartoniki w kategorie, twórz rymy i mapy myśli.

Języków obcych moż­na się uczyć na różne sposo­by. Możesz czy­tać na głos, słuchać nagrań, odt­warzać scen­ki. Jed­ną z metod, które ułatwia­ją zapamię­ty­wanie są fisz­ki. Dzię­ki nim nie tylko przyswa­jasz słówka, lecz również ćwiczysz ich właś­ci­we uży­cie w zdaniu.

fiszki angielski; słówka po angielsku

Mam fiszki… I co dalej?

Rozpocznij naukę! Wyko­rzys­taj najbardziej odpowied­nie dla Ciebie sposo­by na naukę i zapamiętywanie!

  • Quiz — poproś drugą osobę, żeby przepy­tała Cię z mate­ri­ału, który już umiesz lub zrób quiz na punk­ty — wygry­wa oso­ba, która będzie znała najwięcej słówek i tym samym zbierze najwięk­szą ilość punktów!
  • Mapa myśli — ułóż obok siebie słówka, które kojarzą Ci się z jed­nym tem­atem, osobą czy miejscem a później rozwi­jaj skojarzenia!
  • Kat­e­gorie — podziel fisz­ki na dane kat­e­gorie tem­aty­czne, według licz­by liter w słowie, sylab, czy tem­atu (np. owoce, warzy­wa) lub według rzeczy, które masz w domu i których nie posi­adasz — możli­woś­ci jest naprawdę mnóstwo!
  • Rymy — poszukaj wyrazów, które się rymu­ją i poukładaj fisz­ki układa­jąc włas­ną rymowankę!
  • Zda­nia przykład­owe — ucz się słówek w kon­tekś­cie, wraz ze zdaniem przykład­owym lub wyraże­niem, które zna­j­du­je się na fiszce. Układaj własne zda­nia, posługu­jąc się schemata­mi z fiszek!
  • Roz­maw­iaj — uży­waj zdań zamieszc­zonych na fiszkach pod­czas roz­mowy z drugą osobą. Może­cie podzielić się kar­tonika­mi i wspier­ać się nimi pod­czas budowa­nia dialogu.
  • His­to­rie — staraj się tworzyć opowieś­ci, dłuższe wypowiedzi przy uży­ciu słówek i zdań z fiszek. Możesz również losować kar­toni­ki i układać his­to­rie do danego słowa lub kon­tyn­uować opowieść doda­jąc własne, kole­jne zda­nia do tych, zna­j­du­ją­cych się na fiszkach.
  • Węże literowe — układaj fisz­ki w jeden ciąg — możesz to robić na pod­staw­ie sko­jarzeń lub po pros­tu dodawać kole­jne słowo na literę, na którą kończy się poprzednie.
  • Zna­jdź obrazek — szukaj ilus­tracji lub zdjęć, które kojarzą Ci się z danym słówkiem.
  • Słuchaj jak najwięcej — pod­czas nau­ki z fiszka­mi odt­warzaj nagra­nia, próbuj odgady­wać ich znacze­nie, pow­tarzaj słówka za lektorem.

fiszki angielski; słówka po angielsku

Nauka nie musi być nudna!

Fisz­ki kojarzą się z nauką na pamięć słówka za słówkiem? Oczy­wiś­cie, tak jest — ale w ciekawy sposób, który na pewno Ci się nie znudzi. Na kar­tonikach oprócz słówek są przed­staw­ione jest ich zas­tosowanie w zda­ni­ach. Dzię­ki temu, równocześnie uczymy się poprawnego for­mułowa­nia myśli i wypowiedzi. U dołu fisz­ki częs­to zamieszc­zone są również trzy formy cza­sown­i­ka lub uwa­ga doty­czą­ca tego, w jakich sytu­ac­jach i w jakim kon­tekś­cie słówko może zostać poprawnie użyte.

fiszki angielski; słówka po angielsku

Jaki poziom?

Moje fisz­ki są na poziomie A2-B1, lecz oczy­wiś­cie każdy może znaleźć kar­toni­ki odpowied­nie dla siebie. Jest dostęp­na wer­s­ja z cza­sown­ika­mi niereg­u­larny­mi, ang­iel­skim dla początku­ją­cych czy śred­nioza­awan­sowanych. Możesz również kupić fisz­ki in blan­co, na których sama wyp­isu­jesz intere­su­jące Cię słówka i zwroty np. znalezionych w książkach, fil­mach czy podręcznikach. Z całą ofer­tą możesz zapoz­nać się na stron­ie fiszki.pl.

fiszki angielski; słówka po angielsku

Jaka jest Twoja metoda nauki języków obcych?

Każdy ma swój sposób na naukę. Jeśli chodzi o fisz­ki, waż­na jest reg­u­larność. Dobrze było­by uczyć się codzi­en­nie, cho­ci­aż­by po kilka­naś­cie min­ut. U mnie najlepiej się sprawdza nau­ka słówek wiec­zorem i pow­tarzanie ich rano. A jaki jest Twój sposób? Chodzisz na kursy czy uczysz się samodziel­nie? A może dopiero zaczy­nasz swo­ją przy­godę z nauką języków obcych? Czekam na komen­tarz od Ciebie!

[REKLAMA] Sprawdź również: podręczni­ki do rosyjskiego