Chłopiec z lasu — Harlan Coben

Posted on
Harlan Coben - Chłopiec z lasu
Harlan Coben - Chłopiec z lasu

Rok 1986, New Jersey. W lesie znaleziono dziecko, brudne, odziane w łachmany — rozumiało, ale nic nie mówiło. Było dzikie i nie wiadomo skąd się wzięło, kto je zostawił, ani w jaki sposób udało mu się przeżyć. 

Po krótkim wstępie na tem­at his­torii dziec­ka, przenosimy się o 30 lat do przo­du. Wilde po częś­ci dos­tosowu­je się do życia wśród ludzi, cho­ci­aż nadal ciąg­nie go lasu. Miesz­ka w kap­sule, które daje mu poczu­cie bez­pieczeńst­wa i pozwala na życie blisko natu­ry, wśród ciszy i spokoju. 

Umiejęt­noś­ci, które Wild nabył w dziecińst­wie nie zanika­ją. Mężczyz­na zna las jak nikt inny, potrafi się po nim poruszać w nieza­uważal­ny sposób, ma swo­je kryjów­ki i wie jak sobie radz­ić, kiedy jest zdany sam na siebie. 

Zaginięcie nękanej nastolatki 

Pewnego dnia dowiadu­je się, że ginie nas­to­lat­ka, a co najdzi­wniejsze, zupełnie nikt się nią nie prze­j­mu­je, nawet jej włas­ny ojciec. Okazu­je się, że dziew­czy­na była nękana… 

Jak potoczą się losy Wil­da? Czy pomoże w odnalezie­niu nas­to­lat­ki? Do jakiej tragedii mogą doprowadz­ić niewy­jaśnione sprawy z przeszłoś­ci? Jak do tej sprawy mają się rzą­dowe tajem­nice? Jak poz­nać sekre­ty strzeżone przez władze? 

Wilde przez całe życie czu­je się odosob­niony i nie chce zostaw­iać w potrze­bie nas­to­lat­ki, z którą czu­je pewnego rodza­ju więź. Ona również jest outsiderką. 

Nowe wątki i kolejne znaki zapytania

Książ­ka utrzy­mana jest w mrocznym tonie. Na początku wyda­je nam się, że będzie to his­to­ria dziec­ka z lasu — będziemy rozwiązy­wać zagad­kę skąd to dziecko się tam wzięło i jak znalazło się w lesie. Okazu­je się, że ta his­to­ria stanowi tło dla całej opowieści.

Na główny plan wychodzi sprawa nas­to­lat­ki, która nie jest taka pros­ta do rozwiąza­nia, jak na początku mogło­by się wydawać. Har­lan Coben piszę książ­ki, w których nie tylko zakończe­nie jest nieprzewidy­walne. Pod­czas czy­ta­nia kole­jnych stron, wychodzą na jaw coraz to nowsze wąt­ki, które kom­p­liku­ją sytu­ację i staw­ia­ją nowe zna­ki zapy­ta­nia. Każdy z bohaterów jest bard­zo wyrazisty. 

Osobom, które już poz­nały twór­c­zość Cobe­na, nie muszę wyjaś­ni­ać na czym pole­ga fenomen jego powieś­ci — jed­no jest pewne, od tych książek nie moż­na się oder­wać i takie też jest Dziecko z lasu.

Chło­piec z lasu, Har­lan Coben, wydawnict­wo Albatros

Przeczy­taj również:

  • Udostępnij