Język niemiecki biznesowy! Deutsch Aktuell

Posted on

język niemiecki biznesowy
 

Język niemiecki biznesowy — dla kogo?

Dzisi­aj przy­chodzę dla Was z wydaniem spec­jal­nym Deutsch Aktuell, mianowicie Wirtschafts­deutsch in der Prax­is, czyli język niemiec­ki biz­ne­sowy w prak­tyce. Numer 2/2016 skierowany jest przede wszys­tkim do osób, które już w pewnym stop­niu mają opanowany język niemiec­ki i chcieli­by jeszcze bardziej się w nim pod­szkolić. To ide­al­ny mag­a­zyn dla tych, którzy posługą się językiem niemieckim w pra­cy lub szuka­ją dobrej metody nau­ki, żeby zrozu­mieć i opanować te bardziej zaawan­sowane zwroty czy słówka.

język niemiecki biznesowy
 

Spis treści

Zrób­my szy­b­ki przegląd spisu treś­ci. Czego może­my się spodziewać w tym numerze? Na pewno ważnym zagad­nie­niem będzie komu­nikac­ja — nauczymy się w jaki sposób pro­fesjon­al­nie napisać e‑maila, oraz jak powin­na prze­b­ie­gać roz­mowa tele­fon­icz­na. Może­my poczy­tać na tem­at kul­tu­ry, innych Państw oraz dowiemy się jak zachować się pod­czas biznes lunchu.

język niemiecki biznesowy
 

Zasięgaj opinii, wyrażaj swoje zdanie

W tym numerze zna­jdziecie wiele zwrotów, które warto zapamię­tać. Na powyższym zdję­ciu zamieś­ciłam kil­ka przykładów zdań, jakich moż­na użyć pod­czas biz­ne­sowej roz­mowy. Autorzy mag­a­zynu pod­powiada­ją w jaki sposób zasię­gać opinii i wyrażać swo­je zdanie.

  język niemiecki biznesowy

 

Rozmowa telefoniczna

Jeśli uczysz się języ­ka niemieck­iego, na pewno nie jeden raz zas­tanaw­iałeś się jak powin­na prze­b­ie­gać roz­mowa tele­fon­icz­na. O ile z niemieck­o­języ­cznym przy­ja­cielem nie będzie to utrud­nione — w pra­cy może okazać się ogrom­nym wyzwaniem, dlat­ego warto nauczyć się na pamięć zwrotów grzecznoś­ciowych, których moż­na użyć pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej w biurze, z niemieck­o­języ­cznym klientem.

język niemiecki biznesowy

 

E‑mail w języku niemieckim

Powyższa zasa­da doty­czy również pisa­nia e‑maili. Do zna­jomych nie musimy pisać w sposób for­mal­ny, wybaczą nam, jeśli się pomylimy, nie zachowamy właś­ci­wej formy. W fir­mie nie jest to już takie łatwe, tym bardziej, kiedy klient wyma­ga od Ciebie pro­fesjon­al­iz­mu a Ty chcesz się pokazać z jak najlep­szej strony.

 język niemiecki biznesowy

Spójrz­cie na powyższe zwroty, np. “Jesteśmy zain­tere­sowani..”, “Potwierdza­my..”, “W załączniku zamieszczam” — myślę, że te zwroty mogą przy­dać się każdej oso­bie, która wysyła e‑maile czy listy do osób mówią­cych w języku niemieckim.

język niemiecki biznesowy

 

Ucz się z Deutsch Aktuell!

Oczy­wiś­cie, poszczególne numery Deutsch Aktuell są dostęp­ne w sprzedaży. Jest możli­wość zaprenu­merowa­nia ich a także zamówienia archi­wal­nych egzemplarzy.