Książki do kolorowania? The Lord of the rings!

Posted on

książki do kolorowania
 

Książki do kolorowania

Moda na kolorowan­ki antys­tre­sowe trwa! Cią­gle pojaw­ia­ją się nowe wzo­ry i pomysły, trud­no zde­cy­dować się na jed­ną konkret­ną a wchodząc do księ­gar­ni moż­na dostać oczo­plą­su. Miałam w planach zakup takiej mal­owan­ki, jed­nak nie byłam pew­na, czy kolorowanie jest odpowied­nim zaję­ciem dla mnie. Na codzień jestem dość zab­ie­gana, więc pojaw­iło się pytanie, czy będę chci­ała poświę­cić swój wol­ny czas na takie zaję­cie? Ostate­cznie odłożyłam sprawę na bok i tym­cza­sowo zrezyg­nowałam z zakupu kolorowanki.

 

Jak trylogia do mnie trafiła?

Jak­iś czas temu dostałam infor­ma­cję od Pana przed­staw­iciela Busi­ness & Cul­ture, że jest możli­wość otrzy­ma­nia egzem­plarza recen­zenck­iego książ­ki do mal­owa­nia The Lord of the rings — Try­lo­gia fil­mowa. Wład­ca pierś­cieni na pewno jest Wam znany. Myślę, że nie ma oso­by, która by o tym filmie nie słysza­ła. Książ­ka zaciekaw­iła mnie już samą okład­ką, byłam ciekawa jak została opra­cow­ana i jakie ele­men­ty do kolorowa­nia zaw­iera. Zgodz­iłam się i try­lo­gia jest u mnie!

książki do kolorowania
 

Dodaj obrazkom kolorów!

W książce jest niewiele treś­ci, głównie zaw­iera ona cytaty. Poszczególne liter­ki moż­na kolorować wedle uzna­nia — to okaz­ja, żeby pobaw­ić się w grafi­ka i stworzyć swo­je własne dzieło. W try­logii jest mnóst­wo obrazków z drob­ny­mi szczegóła­mi do pokolorowa­nia. Są również strony, na których wid­nieją więk­sze ele­men­ty, posta­cie się wyraziste, litery duże — to mniej czasochłonne kolorowan­ki. Ty decy­du­jesz o tym, jak będzie wyglą­dać ostate­cz­na wer­s­ja książki.

książki do kolorowania
 

Włącz wyobraźnię, użyj kolorów!

Poniżej przed­staw­iłam przykład kolorowan­ki bardziej szczegółowej, z dużą iloś­cią ele­men­tów do mal­owa­nia. Dzię­ki temu możesz uży­wać różnych odcieni, spraw­ić, że strona będzie wyglą­dała mag­icznie — liczy się tutaj pomysłowość i kreaty­wność. Muszę przyz­nać, że jest to wcią­ga­jące zaję­cie i ciężko odłożyć kred­ki na bok. Powrót do dziecińst­wa murowany, to zabawa, która wcią­ga i przy­pom­i­na dawne cza­sy, kiedy jeszcze nie było kom­put­erów. Wtedy wystar­czyła kart­ka i kil­ka kre­dek, żeby wywołać uśmiech na twarzy.

książki do kolorowania
 

Odpoczynek i wyciszenie

Wniosek jest jeden, w tym codzi­en­nym zab­ie­ga­niu, trze­ba znaleźć chwilę dla siebie, chwilę na spokój i wycisze­nie, chwilę na odpoczynek, chwilę, żeby się zatrzy­mać i pomyśleć. Mimo, że na codzień prefer­u­ję akty­wne spędzanie cza­su, zauważyłam, że właśnie takiego wyciszenia mi brakowało. Książ­ki do kolorowa­nia to dobry sposób na oder­wanie się od codzi­en­nego zamiesza­nia, myśle­nia o pra­cy i obowiązkach.

książki do kolorowania
 

Dla kogo?

Książkę pole­cam każde­mu — nie tylko fanom try­logii fil­mowej The Lord of the rings, ale wszys­tkim, którzy chcą rozwinąć kreaty­wność, oder­wać się na chwilę od prob­lemów, myśle­nia o rzeczach do zro­bi­enia i po pros­tu odpocząć. Do kolorowa­nia moż­na zaan­gażować dziecko — to dobry pomysł na wspólne spędzanie cza­su. Kolorowanie, roz­mowa, dużo uśmiechu i zabawy to dobry przepis na udane popołud­nie z rodziną.