Dziecięce koszmary — Lisa Gardner

Posted on
Lisa Gardner - Dziecięce koszmary

Lisa Gardner - Dziecięce koszmary

Policja zostaje wezwana na miejsce zbrodni. Na miejscu, ich oczom ukazuje się makabryczny obraz — 4 ofiary śmiertelne, jedna w stanie krytycznym. Widzą zwłoki kobiety i trójki dzieci z ranami kłutymi od noża. Mężczyzna, który ocalał, trafia do szpitala w stanie śpiączki. 

Jakie wydarzenia doprowadz­iły do tragedii? Czy mężczyz­na zamor­dował swo­ją rodz­inę a później chci­ał popełnić samobójst­wo? Na początku wszys­tko na to wskazu­je, jed­nak w toku śledzt­wa pojaw­ia­ją się nowe okolicznoś­ci zdarzenia, które rzu­ca­ją inne światło na sprawę. 

Tym­cza­sem w innej dziel­ni­cy dochodzi do podob­nej zbrod­ni. Na początku wyda­je się, że te dwie sprawy zupełnie nie mają ze sobą nic wspól­nego, jed­nak detek­tyw D.D. War­ren nie wierzy w zbieg okolicznoś­ci. Wkrótce tropy zaczy­na­ją się łączyć i prowadzą do szpi­ta­la, w którym na odd­ziale psy­chi­a­trii dzieją się bard­zo dzi­wne rzeczy. Danielle Bur­ton, która przeżyła rodzin­ną tragedię gdy była małą dziew­czynką, musi zmierzyć się z demon­a­mi przeszłoś­ci. A to dopiero początek koszmaru. 

Czy dziecko jest zdolne do zabójstwa?

Lisa Gard­ner, autor­ka książ­ki “Dziecięce kosz­mary” jak zwyk­le mnie nie zaw­iodła. Książ­ka jest peł­na tajem­nic i zagadek do wyjaśnienia, czy­ta­jąc, zagłębi­amy się w psy­chikę ludzką. Zada­je­my sobie pytanie, co powodu­je, że człowiek gotów jest popełnić zbrodnię.

Lisa Gard­ner przed­staw­ia nam his­torię dzieci, które w szpi­talu psy­chi­a­trycznym próbu­ją zmierzyć się ze sobą, swoi­mi wspom­nieni­a­mi i wydarzeni­a­mi z przeszłoś­ci. Czy dziecko może być zdolne do tego, żeby zaatakować a nawet zabić swoich rodz­iców? Jak wyglą­da wychowywanie dziec­ka, którego rodz­ice się boją? Dziec­ka, które może zaatakować o każdej porze, zro­bić krzy­wdę sobie lub bliskim? Jak może czuć się mat­ka, opuszc­zona przez blis­kich, samot­nie opieku­ją­ca się dzieck­iem z prob­le­ma­mi z psychicznymi? 

Michael zde­cy­dował, że potrze­bu­ję pomo­cy. Zatrud­nil­iśmy pier­wszą nian­ię — pier­wszą z czter­nas­tu, jak się wkrótce okazało. 

Praw­ie już śpi, powie­ki opada­ją mu ciężko, kiedy odgar­ni­am z jego czoła kil­ka zło­tych kosmyków.

- Kocham Cię jak stąd do koń­ca świa­ta i z powrotem — szepcze, cytu­jąc naszą ulu­bioną książeczkę. 

Głaszczę go po policzku.

- Ja też Cię kocham.

- Nie chcę Cię skrzy­wdz­ić — mówi to już praw­ie przez sen, a po chwili otwiera niebieskie oczy i doda­je: — Ale zro­bię to. 

Książkę “Dziecięce kosz­mary” pole­cam wszys­tkim miłośnikom thrillerów krymi­nal­nych, a także książek psychologicznych. 

Dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros za możli­wość przeczy­ta­nia książki. 

Sprawdź także:

  1. Sąsi­ad — Lisa Gardner
  2. W ukryciu — Lisa Gardner
  3. Samot­na — Lisa Gardner
  • Udostępnij