Sarah Lotz - Dzień Czwarty

Dzień Czwarty — Sarah Lotz

Posted on

Za marzenia się nie płaci. Mogą się spełnić, ale pamię­taj… uważaj o czym marzysz, bo cud­owny sen może zamienić się w kosz­mar. Rejs wycieczkowym statkiem? Marze­nie! Nigdy jed­nak nie przewidzisz,

0
  • Udostępnij

Skaza — Cecelia Ahern

Posted on

Jak to jest, żyć w Państ­wie, w którym pomoc drugiemu człowiekowi jest uznawana jako zbrod­nia? Tam, gdzie władza napięt­nu­je oso­by, które się prze­ci­w­staw­ią i okażą trochę ser­ca i współczu­cia ludziom

1
  • Udostępnij
Raven Sylvain Reynard

Raven — Sylvain Reynard

Posted on

       Raven Wood to niepełnospraw­na dziew­czy­na, która porusza się o lasce. Nie chce wyróż­ni­ać się z tłu­mu, nie należy do grona dziew­czyn, określanych jako “ładne”. Nie lubi patrzeć

2
  • Udostępnij

Amber — Gail McHugh

Posted on

       Amber Moret­ti cią­gle wraca wspom­nieni­a­mi do jed­nego dnia z dziecińst­wa, kiedy jej życie przewró­ciło się do góry noga­mi. W kosz­marach cią­gle widzi, jak jej ojciec zabi­ja matkę,

6
  • Udostępnij