Shadow — Sylvain Reynard

Posted on

Shadow

 

Raven po raz kolejny musi się zmierzyć z niebezpieczeństwem. Zostaje oskarżona o kradzież a do tego przenikający się świat ludzi i wampirów nie daje jej o sobie zapomnieć. Dziewczyna musi podjąć decyzję, która poważnie wpływanie na jej przyszłość.

 

Raven i William — wielka próba

Raven to delikat­na, niczym niewyróż­ni­a­ją­ca się dziew­czy­na. Prag­nie żyć w szczęś­ciu i radoś­ci, kocha sztukę. Spokój w jej życiu burzy William, książę Flo­rencji, który ma wielką moc, jest potężnym i niebez­piecznym wam­pirem. Dziew­czy­na zakochu­je się w nim, nie wyobraża sobie bez niego przyszłoś­ci. Czy związek Willia­ma i Ravien jest możli­wy? Czy wam­pir będzie potrafił zapanować nad włas­ny­mi, mroczny­mi instynk­ta­mi, żeby chronić ukochaną?

 

Dwa różne światy

Życia Raven bard­zo różni się od życia, jakie prowadzi William. Dziew­czy­na jest kaleką, pracu­je nad renowacją Wios­ny Boti­cel­li’ego, ma trudne wspom­nienia z przeszłoś­ci. On, jako książę Flo­rencji żyje w zupełnie innych warunk­ach, niczego mu nie braku­je, prze­by­wa w podziemi­ach mrocznego świa­ta i zma­ga kurią, która tylko czeka na jego potknię­cie robi wszys­tko, żeby William poniósł klęskę.

 

Co ich połączyło?

Raven obudz­iła w księ­ciu Flo­rencji uczu­cia, których już dawno się w sobie wyzbył. Pokaza­ła mu, co tak naprawdę jest ważne  pomogła odnaleźć sens życia. William postanow­ił chronić dziew­czynę, ale w każdej chwili z obroń­cy może stać się opraw­cą, jeśli nie pow­strzy­ma swoich mrocznych instynk­tów. Raven, utrzy­mu­jąc relację z księ­ciem wiele ryzyku­je — kuria dowiadu­je się, że coś ją łączy z księ­ciem i postanaw­ia to wyko­rzys­tać. Czy ich związek przetr­wa? Czy Williamowi uda się ochronić ukochaną?

Shad­ow, to dru­ga część serii Raven. Rzad­ko sięgam po dzi­ała, które nie kończą się na jed­nej książce, ponieważ jestem dość niecier­pli­wa i zawsze nie mogę się doczekać kon­tynu­acji. Tak było również tym razem, z niecier­pli­woś­cią czekałam, aż ukaże się kole­j­na książ­ka i nie zaw­iodłam się. Autor­ka potrafi trzy­mać czytel­ni­ka w napię­ciu i skon­struować his­torię tak, że nie moż­na oder­wać się od czy­ta­nia. Z niecier­pli­woś­cią czekam na dal­sze losy dziew­czyny a książkę pole­cam przede wszys­tkim zwolen­nikom pozy­cji o wam­pirach oraz osobom, które lubią czy­tać o trud­nej, niebez­piecznej miłości.

 

 

  • Udostępnij