Strażnik — Lee Child & Andrew Child

Posted on
Lee Child Andrew Child - książka Strażnik
Lee Child Andrew Child - książka Strażnik

Jack Reacher zawsze znajdzie się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie. Jak to się stało, że po raz kolejny dał się uwikłać w niebezpieczną historię?

Zaczy­na się całkiem niewin­nie. Bohat­era już nic nie trzy­ma w Nashville, więc postanaw­ia wyruszyć w drogę. Pojaw­ia się okaz­ja, żeby sko­rzys­tać z pod­wóz­ki, więc czemu nie? Chęt­nie wyp­i­je kawę w pob­liskim miasteczku. Nieste­ty, nie jest mu dane odpocząć w spoko­ju, a następ­nie udać się w dal­szą podróż. Jack sta­je się świad­kiem pró­by por­wa­nia — poma­ga Rusty’emu Ruther­for­dowi wyjść z opresji. Wtedy jeszcze nie ma poję­cia w jak wielkie kłopo­ty się wpakował. 

Rusty jest infor­matykiem i nie jest lubiany przez mieszkańców. Dlaczego? Ponieważ całe mias­to obwinia go o dopuszcze­nie do cyber­ataku, w wyniku którego mias­to zostało spar­al­iżowane — nie dzi­ała­ją nawet syg­nal­iza­c­je świ­etlne. Ale dlaczego chciano go uprowadz­ić? Tego nie wie nawet sam Rusty. 

Rozpoczyna się śledztwo…

Jack Reach­er wcale nie zamierzał pozostać w miasteczku zbyt dłu­go, ale wyglą­da na to, że będzie do tego zmus­zony. Porywacze będą chcieli zapolować ponown­ie. Bohater nie chce zostaw­iać Rusty’ego samego, ponieważ zda­je sobie sprawę z tego, że chłopak sobie nie poradzi. Ma dwa wyjś­cia — albo odkryć czego chcą Ci ludzie i tym samym znaleźć wyjś­cie z sytu­acji, albo chodz­ić za infor­matykiem krok w krok i go pil­nować. Oczy­wiś­cie wybiera pier­wszą opcję, a to dopiero początek prob­lemów. Okazu­je się, że sprawa jest złożona. Nawet bard­zo złożona. To śledzt­wo wcale nie będzie proste. Rusty jest w śmiertel­nym niebez­pieczeńst­wie i tylko Jack Reach­er może mu pomóc. 

Strażnik — czy warto przeczytać?

Książ­ka Strażnik autorów Lee Child’a oraz Andrew Child’a to kole­j­na trzy­ma­ją­ca w napię­ciu his­to­ria, od której nie moż­na się oder­wać. Już wcześniej miałam okazję zapoz­nać się z twór­c­zoś­cią Lee Child’a, przeczy­tałam książkę Zgod­nie z planem i to był początek mojej przy­gody z ser­ią opowieś­ci z udzi­ałem Jac­ka Reachera. 

Bohater książ­ki Strażnik podróżu­je, nie lubi wracać do miejsc w których już był. Cią­gle spo­tyka­ją go nowe przy­gody, wszędzie czeka­ją na niego sprawy do rozwiąza­nia. Nie da się go nie lubić — autorzy zad­bali o to, żebyśmy poz­nali myśli Jac­ka Reachera — poz­na­je­my his­torię z jego per­spek­ty­wy, znamy jego tok myśle­nia, obawy, razem z nim obser­wu­je­my i anal­izu­je­my ruchy prze­ci­wni­ka, zas­tanaw­iamy się w jaki sposób zaatakować. To niesamowite w jak dokład­ny i szczegółowy sposób autorzy wykre­owali tę postać, psy­chikę, charak­ter bohat­era. Pole­cam wszys­tkim fanom zagadek kryminalnych.

Wydawnict­wo Alba­tros

  • Udostępnij