Tytany — Victoria Scott

Posted on

Tytany

 

Ojciec Astrid stracił pracę, matka nie jest w stanie utrzymać rodziny samodzielnie. Starsza siostra coraz częściej znika z domu, żeby nie słuchać kłótni rodziców. Dzieje się coraz gorzej, długi są coraz większe, zaczyna brakować nadziei, że będzie lepiej. Czy jest jeszcze szansa, na ratunek, żeby nie wylądować na bruku i zapobiec rozpadowi rodziny?

 

Tytany

Pół konie — pół maszyny to światełko w tunelu, zarówno w oczach Astrid jak i jej ojca. To stworzenia które pojaw­iły się w Detroit kil­ka lat temu. Tytany budzą jed­nocześnie lęk i podziw. Jed­ni przy­chodzą, żeby obe­jrzeć wyś­ci­gi i zaciętą rywal­iza­cję pomiędzy uczest­nika­mi a inni zaw­ier­a­ją zakłady, żeby się wzbo­gacić. Na taki pomysł wpadł właśnie ojciec Astrid — wszys­tkie oszczęd­noś­ci postaw­ił na jed­nego z Tytanów, nie licząc się ze zdaniem rodziny. Postanow­ił pod­jąć ryzyko, była to dla niego ostat­nia des­ka ratunku.

 

Szansa Astrid

Rodz­ice Astrid dosta­ją nakaz eksmisji. Dziew­czy­na jest zała­mana, postanaw­ia wziąć sprawę w swo­je ręce. Tytany fas­cynowały ją od zawsze, chci­ała cho­ci­aż raz które­goś dotch­nąć.. Ale nie miała poję­cia, że będzie miała szan­sę wys­tar­tować w wyś­ci­gach na jed­nym z nich. Kiedy pojaw­ia się szansa, Astrid postaw­ia z niej sko­rzys­tać — ryzyku­je własne życie, żeby ura­tować swo­ją rodzinę.

 

Twórczość Victorii Scott

Książ­ki Vic­torii Scott są niezwykłe i zaskaku­jące. Przenoszą w świat fan­tazji, jed­nak w tak real­ny i prawdzi­wy sposób, że zaczy­na nam się wydawać, że Tytany mogą ist­nieć naprawdę i że his­to­ria mogła mieć miejsce w rzeczy­wis­toś­ci. Podo­ba mi się w jaki sposób kreu­je bohaterkę — Astrid jest sil­na, zde­cy­dowana. Nie pod­da­je się, nie użala się nad sobą — po pros­tu dzi­ała. Vic­to­ria Scott nie wprowadza zbęd­nych, zbyt prz­erysowanych opisów i długich monologów. Nar­rac­ja prowad­zona jest w pier­wszej oso­bie, więc doskonale wiemy co czu­je bohater­ka i utożsami­amy się z nią. Jeśli twór­c­zość Vic­torii Scott Ci się spodo­ba, na pewno zain­tere­su­je Cię również Ogień i woda oraz Kamień i sól tej samej autor­ki. Oder­wij się od szarej codzi­en­noś­ci i prze­nieś się w świat wyobraźni.

 

http://iuvi.pl