Samotna — Lisa Gardner

Posted on
Książka Samotna Lisa Gardner

Stoisz przed ostatecznym wyborem i musisz podjąć decyzję. To od Ciebie zależy kto zginie. Możesz ocalić jednego człowieka albo drugiego.

Bob­by Dodge zosta­je wezwany na miejsce, w którym dochodzi do aktu prze­mo­cy domowej. Wie co należy do jego zadań, jest dobrze przy­go­towany i wyszkolony. Jest sna­jperem. Zaj­mu­je miejsce z którego może ocenić rozkład pomieszczeń, sytu­ację, otocze­nie. Przy­go­towu­je broń. Doskonale widzi co dzieje się za oknem — mężczyz­na celu­je z broni do prz­er­ażonej kobi­ety z dzieck­iem. Wyglą­da na to, że mąż chce zabić żonę lub syna, a może ich oboje. 

Nieoczekiwany obrót spraw

Nagle sytu­ac­ja przy­biera nieoczeki­wany obrót spraw — mężczyz­na wyszarpu­je dziecko kobiecie, wyglą­da na to, że chce nacis­nąć spust. Bob­by strzela bez wahania. 

To wydarze­nie zmienia całe życie sna­jpera. Liczył się z tym, że to kiedyś może nastąpić, że może zabić człowieka. Dlaczego więc w jego głowie pojaw­ia się tyle myśli? Koledzy z pra­cy go wspier­a­ją, jako pomoc, zosta­je mu nawet przy­dzielony psy­cholog. Jed­nak, ta sprawa nie może się tak zakończyć. Do zdarzenia doszło w ekskluzy­wnej dziel­ni­cy Bostonu, w której mieszka­ją zamożni ludzie. Jed­nym z nich jest wpły­wowy sędzia, a zabity został właśnie jego syn. 

Zaczyna się koszmar

Sprawa nabiera tem­pa. Teść Cather­ine oskarża ją o sprowokowanie sce­ny prze­mo­cy, w celu pozby­cia się męża, a to staw­ia Bob­by’ego w roli zabój­cy. Coraz więcej osób zaczy­na mieć wąt­pli­woś­ci co do słusznoś­ci postąpi­enia sna­jpera, nawet przy­ja­ciele zaczy­na­ją się od niego odwracać, a Cather­ine próbu­je naw­iązać z nim kontakt. 

Czy kobi­eta rzeczy­wiś­cie sprowokowała scenę prze­mo­cy? Czy Bob­by właś­ci­wie odczy­tał intenc­je mężczyzny, którego zabił? Ter­az już wcale nie jest pewien tego, co widzi­ał. Być może mąż Cather­ine wcale nie był o krok naciśnię­cia spus­tu. W trak­cie trwa­nia sprawy pojaw­ia się coraz więcej pytań, które pozosta­ją bez odpowiedzi. Czy Cather­ine sto­su­je prze­moc wobec swo­jego dziec­ka? Kogo tak naprawdę Bob­by powinien się obaw­iać? Coraz więcej fak­tów prze­maw­ia za tym, że to kobi­eta uknuła intrygę. Czy Bob­by powinien jej wierzyć? Sna­jper jest jedyną osobą, która może pomóc kobiecie, tylko, czy powinien? Sprawa coraz bardziej się kom­p­liku­je, wychodzą na jaw sprawy z przeszłoś­ci, coraz więcej osób z otoczenia kobi­ety zosta­je zamor­dowanych. Kto za tym wszys­tkim stoi? 

Samotna Lisy Gardner

Samot­na to moja pier­wsza przeczy­tana książ­ka autorstwa Lisy Grander. Mam nadzieję, że kole­jne propozy­c­je tej autor­ki zaskoczą mnie równie pozy­ty­wnie. His­to­ria już od pier­wszych stron wcią­ga nas w sieć intryg i niewy­jaśnionych spraw. Tutaj niczego nie da się przewidzieć. Częs­to bywa tak, że czy­ta­jąc krymi­nały, mamy swo­je typy odnośnie tego, kto jest tym dobrym, a kto złym. Posta­cie w tej książce nie są jed­noz­nacznie określone, żad­na z nich nie jest “czarna” lub “biała”. Każ­da z nich posuwa się do swoich czynów z jakiegoś powodu, każdą z nich coś kieruje. 

Na bohaterów może­my spo­jrzeć z różnych per­spek­tyw. Poz­na­je­my ich myśli i wiemy jak widzą ich inni bohaterowie. Zagłębi­amy się w ich przeszłość i dowiadu­je­my się, co spowodowało to, że ich życie tak się potoczyło, że dokonu­ją takich a nie innych decyzji, że na przestrzeni cza­su zmieni­a­ją się oni sami. Książ­ka Samot­na Lisy Grander uzmysław­ia nam jak wiele może zależeć od jed­nej decyzji oraz jak ogrom­ny wpływ mają na człowieka wydarzenia z przeszłości. 

Duży plus za fan­tasty­czny opis detali, przed­staw­ie­nie pra­cy sna­jpera i poz­wole­nie na wejś­cie w ten tajem­niczy i niez­nany dla czytel­ni­ka świat. Czy­ta­jąc, czu­je­my się tak, jak­byśmy to my pocią­gali za spust i mierzyli się z tego konsekwencjami.

Tak jak w real­nym świecie, tak samo w książce, bohater miewa wąt­pli­woś­ci, co do słusznoś­ci swoich czynów. Nie wie czy postąpił dobrze, nie wie czy to co widzi­ał, miało miejsce naprawdę. Nie jest wyide­al­i­zowanym herosem, ma wąt­pli­woś­ci, rozter­ki, poczu­cie stra­chu, zwąt­pi­enia. Pole­cam wszys­tkim fanom krymi­nałów, zapew­ni­am, że książ­ka wcią­ga bez resz­ty i moc­no dzi­ała na wyobraźnię. 

Sprawdź także: DOM GŁOSÓWDONATO CARRISI

  • Udostępnij