Zaginiona — Lisa Gardner

Posted on
zaginiona_Lisa Gardner

Lisa Gardner Zaginiona

Samochód porzucony przy drodze z uruchomionym silnikiem i włączonymi światłami. Otwarte drzwi od strony kierowcy. Pozostawiona na siedzeniu pasażera torebka. To nie wróży nic dobrego… 

Dla byłego pro­fil­era FBI, Pierce’a Quin­cy’ego, to dopiero początek kosz­maru. Okazu­je się, że porzu­cony samochód należy do jego żony, tym­cza­sem ona nie daje znaku życia. Co się wydarzyło? Czy ma to związek ze sprawą pod­wójnego zabójst­wa, nad którym oby­d­wo­je niedawno pracowali?

Pieniądze, władza i sława

Pierce’a robi co może, by odnaleźć żonę. Wkrótce okazu­je się, że została ona uprowad­zona. Porywacz żada okupu, przy czym twierdzi, że chce pieniędzy, władzy i sławy. Co tak naprawdę kry­je się za tymi słowa­mi? Pro­fil­er, nauc­zony doświad­cze­niem wie, że wpła­ta okupu może okazać się końcem dla jego żony — jeśli porywacz dostanie pieniądze, ta nie będzie mu już potrzebna. 

Pierce musi dobrze prze­myśleć kole­jne kro­ki. Postanaw­ia zwlekać z przekazaniem pieniędzy, ile tylko będzie mógł, a jed­nocześnie “grać w tę grę”, zgod­nie z zasad­mi, które ustal­ił porywacz. Pytanie tylko, czy polic­ja stanowa będzie z nim współpra­cow­ać? Pierce postanaw­ia poprosić o pomoc córkę, agen­tkę FBI. Zegar tyka, czas mija, porywacz staw­ia oraz więcej warunk­ów i sta­je się coraz bardziej niecierpliwy…

Lisa Gardner nie przestaje zaskakiwać 

Kiedy w zapowiedzi­ach książek pojaw­ia się imię i nazwisko: Lisa Gard­ner, to już wiem, że tę książkę muszę przeczy­tać. Na mojej półce wid­nieją już tytuły, takie jak: Dziecięce Kosz­mary, Sąsi­ad, W ukryciu, Samot­na — każ­da z tych pozy­cji kry­je zupełnie inną, nieprzewidy­wal­ną his­torię. Czy­ta­jąc, utożsami­any się z bohat­era­mi, poz­na­je­my ich myśli, razem z nimi czu­je­my stra­ch, złość, bezsil­ność, zniecier­pli­wie­nie, a także radość i szczęś­cie. Książ­ka “Zagin­iona” również mnie nie rozczarowała. Czy­ta­jąc, wczuwamy się w emoc­je bohaterów, zas­tanaw­iamy się nad kole­jny­mi kroka­mi i nad ryzykiem jakie za sobą niosą. Wystar­czy jeden nieostrożny krok…

Tutaj nie wszys­tko jest proste i oczy­wiste. Wydawać by się mogło, że z tej sytu­acji nie ma wyjś­cia i Pierce musi grać tak, jak zagra mu porywacz. Nie wszys­tko idzie po jego myśli, boi się, że straci najbliższą mu osobę. Czy tak będzie bez­pieczniej? Czy rzeczy­wiś­cie najlep­szym wyjś­ciem jest podążanie za wskazówka­mi porywacza? Jak zakończy się ta his­to­ria? Co tak naprawdę się wydarzyło? Czego chce porywacz? Na te pyta­nia zna­jdziecie odpowiedź w książce “Zagin­iona” Lisy Gardner. 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros.