Brytyjska odmiana angielskiego! English Matters

Posted on

Brytyjska odmiana angielskiego

English Matters ciągle zaskakuje!

Każdy numer Eng­lish Mat­ters zaw­iera ciekawe tem­aty i zagad­nienia o których warto przeczy­tać. Kusi kolorowy­mi zdję­ci­a­mi i pro­fesjon­al­nym pode­jś­ciem do przekazy­wa­nia wiedzy. Autorzy, wraz z każdym egzem­plarzem, który pojaw­ia się w sprzedaży, ser­wu­ją nam nową dawkę słówek i przy­dat­nych zwrotów. Tym razem przy­go­towali dla nas wydanie spec­jalne — I love British Eng­lish! Bry­tyjs­ka odmi­ana języ­ka ang­iel­skiego nie jest taka strasz­na, jak na początku może się wydawać.

Brytyjska odmiana angielskiego

Nie taki diabeł straszny..

Szcz­erze powiedzi­awszy, nie byłam pew­na czy bry­tyjs­ka odmi­ana ang­iel­skiego nie utrud­ni mi nau­ki i odrobinę nie namiesza w głowie. Nic z tych rzeczy! To było bard­zo ciekawe doświad­cze­nie i możli­wość spróbowa­nia czegoś nowego. Każdy może się sprawdz­ić w bry­tyjskiej odmi­an­ie języ­ka ang­iel­skiego, żeby przekon­ać się, że “nie taki dia­beł straszny, jak go malują.”

Brytyjska odmiana angielskiego

Mnóstwo tematów do wyboru

Jak w każdym numerze, jest mnóst­wo tem­atów do wyboru z zakre­su: This and that, Peo­ple and Lifestyle, Cul­ture, Con­ver­sa­tion Mat­ters, Lan­guage, Trav­el, Leisure — każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie.

Brytyjska odmiana angielskiego

Kolorowe fotografie

Myślę, że o kolorowych ilus­trac­jach nawet już nie muszę Was infor­mować. Jeśli mieliś­cie okazję przeczy­tać recen­z­je poprzed­nich numerów Eng­lish Mat­ters, na pewno nie mogliś­cie narzekać na brak zdjęć — tutaj nie ma nudy! Każdy artykuł jest nimi opa­tr­zony, fotografie są ide­al­nie dobrane do tematu.

Brytyjska odmiana angielskiego

Spójrz­cie na kole­jne zdję­cia i zas­tanów­cie się, o czym autorzy pisali tym razem.. Może­cie się domyślać lub po pros­tu sięgnąć po Eng­lish Mat­ters i zapoz­nać się z ich treścią.

Brytyjska odmiana angielskiego

Zadania

W mag­a­zynie zna­j­du­ją się również ćwiczenia, które sprawdza­ją naszą wiedzę, słown­ict­wo oraz gra­matykę. Tym razem przy­go­towała je dla nas Katarzy­na Szpotakowska.

Brytyjska odmiana angielskiego

Ekranizacje

Woli­cie czy­tać książ­ki czy oglą­dać filmy? Moją uwagę przykuł artykuł na tem­at książek, które zostały zekrani­zowane. Oczy­wiś­cie, na podi­um królu­je Har­ry Pot­ter oraz Dzi­en­nik Brid­get Jonas. Chy­ba nie ma oso­ba, która nie kojarzyła­by tych pop­u­larnych ekranizacji.

Brytyjska odmiana angielskiego

Macie ochotę połączyć naukę z zabawą?

Bry­tyjs­ka odmi­ana ang­iel­skiego jest Wam obca? Jeśli macie ochotę zapoz­nać się z kole­jny­mi numera­mi Eng­lish Mat­ters lub macie ochotę sięgnąć, po któryś z archi­wal­nych, zapraszam na stronę Col­or­ful Media.

Brytyjska odmiana angielskiego

http://www.colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html