Dom głosów — Donato Carrisi

Posted on
Dom głosów - Donato Carrisi
Dom głosów - Donato Carrisi

1. Ufaj tylko mamie i tacie. 2. Obcy są zagrożeniem. 3. Nigdy nie zdradzaj swojego imienia obcym. 4. Nigdy nie zbliżaj się do obcych i nie pozwalaj, by oni zbliżyli się do Ciebie. 5. Jeśli nieznajomy woła Cię po imieniu, uciekaj… 

Han­na Hall pojaw­ia się u psy­cholo­ga Pietro Ger­bera i twierdzi, że w dziecińst­wie zabiła swo­jego bra­ta. Ger­ber zgadza się pomóc pac­jentce, zagłębia się w zaka­mar­ki jej pamię­ci za pomocą hip­nozy i poma­ga zmierzyć się z przeszłoś­cią. Czy kilkulet­nia dziew­czyn­ka mogła popełnić morderstwo? 

Dom Głosów — co się wydarzyło?

Pietro Ger­ber z każdą kole­jną sesją odkry­wa nowe fak­ty z życia bohater­ki. Wracamy do cza­sów, kiedy Han­na miała kil­ka lat. Poz­na­je­my jej rodz­iców i codzi­en­ność, która znacznie odb­ie­ga od codzi­en­noś­ci innych dzieci w podob­nym wieku. 

(…) Naza­jutrz mama przy­chodzi mnie obudz­ić. Ubiera mnie i wyprowadza na dwór. Widzę tatę sto­jącego pod starym kasz­tanow­cem. W ręce trzy­ma łopatę. Gdy się zbliżamy, zauważam, że wykopał dół obok miejs­ca, gdzie zakopa­ny jest Ado. Przy nogach taty stoi moja skrzy­nia. Dlaczego mi to robi­cie? Strasznie się boję. Mama i tata nie zro­bili mi nigdy nic złego; ten stra­ch jest dla mnie czymś nowym i dlat­ego bardziej prz­er­aża­ją­cym. Mama klę­ka przede mną. — Ter­az spuścimy skrzynię do tego dołu. Będziemy robić wszys­tko stop­niowo, a potem nade­jdzie moment, kiedy tata zasyp­ie go ziemią. — Nie chcę — mówię szlocha­jąc. Ale spo­jrze­nie mamy jest twarde, nie pozostaw­ia miejs­ca na współczucie. (…)”

Im bardziej zagłębi­amy się w myśli kobi­ety, tym więcej niewiadomych się pojaw­ia i his­to­ria sta­je się coraz bardziej niere­al­na. Czy Han­na mówi prawdę? Hip­noza dzi­ała? Czy to wszys­tko mogło się wydarzyć? Im więcej sesji, tym bardziej Pietro żału­je, że zgodz­ił się pomóc kobiecie. 

Granica zaczyna się zacierać

Grani­ca pomiędzy Han­ną a psy­cholo­giem zaczy­na się zacier­ać. Kobi­eta narusza pry­wat­ność Pietro, a on czu­je, że spotka­nia wymyka­ją mu się spod kon­troli. Czy Han­na zaczy­na nim manip­u­lować? Pietro nie wie czego może się spodziewać, zaczy­na obaw­iać się o swo­ją rodz­inę. Ter­az nie wiado­mo kto tak naprawdę jest ter­apeutą, a kto pac­jen­tem. Do tego pojaw­ia­ją się kole­jne fak­ty z życia Han­ny, a wraz z nimi kole­jne niewiadome… 

Co się wydarzyło przed laty w Domu Głosów? Czy Han­na zamor­dowała swo­jego bra­ta? Kogo lub czego doty­czy 5 zasad, których kilkulet­nia dziew­czyn­ka musi­ała przestrze­gać? Kim są obcy? Jak klien­t­ka wpłynie na życie Pietro? Im bardziej zagłębi­amy się w lek­turę, tym więcej pojaw­ia się niewiadomych. Coraz więcej znaków zapy­ta­nia, nowych tropów, zwrotów akcji. 

Kli­mat powieś­ci Dom Głosów jest niesamow­ity, przed ocza­mi tworzą nam się obrazy z his­torii opowiadanej przez Han­nę, czu­je­my stra­ch, niepokój, obawę. Zas­tanaw­iamy co my zro­bilibyśmy na miejs­cu psy­cholo­ga. Książkę pole­cam fanom krymi­nałów, szczegól­nie twór­c­zoś­ci Har­lana Cobe­na, Lee Child’a, Elis­a­beth Car­pen­ter.

  • Udostępnij