Język angielski dla początkujących! Ze słownikiem

Posted on

język angielski dla początkujących ze słownikiem

Chcesz zacząć swoją przygodę z językiem angielskim? A może jesteś masz już za sobą kilka lekcji lub uczysz się samodzielnie? Jeśli tak, dzisiejsza propozycja na pewno Cię zainteresuje…

Jeśli śledzisz mój pro­fil na insta­gramie, to wiesz, że jak­iś czas temu otrzy­małam przesyłkę od wydawnict­wa Ze słown­ikiem. Jak pewnie słusznie się domyślasz, jest to książ­ka. Dzię­ki niej moż­na przys­woić nowe słówka w języku ang­iel­skim, powtórzyć zwroty, które już znamy, oswa­jać się z gra­matyką. W jaki sposób? Już wyjaśniam…

język angielski dla początkujących ze słownikiem

Co kryje się pudełku?

W tym tajem­niczym pudełku, ukrył się Dok­tor Dolit­tle i jego zwierzę­ta! To książ­ka w języku ang­iel­skim, na poziomie A1/A2, z podręcznym słown­ikiem ang­iel­sko-pol­skim. Pamię­taj, na początku nie jest najważniejsze co wybierzesz: czy będzie to krymi­nał, mag­a­zyn czy baj­ka dla dzieci. Najważniejsze, żeby czy­tać, przyzwycza­jać się do języ­ka obcego, oswa­jać się z nim.

język angielski dla początkujących ze słownikiem

Połącz naukę z przyjemnością!

Książ­ka Dok­tor Dolit­tle i jego zwierzę­ta przy­go­towana jest w taki sposób, żeby łączyć naukę z przy­jem­noś­cią. Poz­na­jesz treść lek­tu­ry a przy tym uczysz się słown­ict­wa. Co więcej, nie musisz mieć obok siebie słown­i­ka czy tłu­macza google, ponieważ wszys­tkie trud­niejsze słówka wyjaśnione są na mar­gin­e­sach poszczegól­nych stron. Jeśli zapom­nisz jakiegoś łatwiejszego słowa, też nie musisz się martwić! Wszys­tkie, które zostały użyte w książce, a nie ma ich na mar­gin­e­sach, na pewno zna­jdziesz w słown­iczku na początku książ­ki. Język ang­iel­s­ki dla początku­ją­cych? Zacznij Ze słown­ikiem!

język angielski dla początkujących ze słownikiem

Język angielski dla początkujących!

Spójrz na powyższe zdję­cie. To słown­ik, który zna­j­du­je się na początku książ­ki. Zakreśliłam ołówkiem przykład­owe słówka, które mogą mi się mylić z inny­mi. Nauczyłam się ich, jeszcze zan­im zaczęłam czy­tać, dzię­ki czemu szy­b­ciej pokonu­ję kole­jne strony a przy okazji utr­walam swo­ją wiedzę.

język angielski dla początkujących ze słownikiem

Wybierz poziom odpowiedni dla siebie!

Kole­j­na rzecz, która mi się podo­ba to wyraźne, duże litery i odstępy między poszczegól­ny­mi frag­men­ta­mi. Dzię­ki czemu łatwiej jest zori­en­tować się w czy­tanym tekś­cie, lub ewen­tu­al­nie wró­cić do frag­men­tu, który nas intere­su­je. Oczy­wiś­cie, zda­nia twor­zone są w cza­sach, które powin­ny znać oso­by na poziomie A1/A2 (język ang­iel­s­ki dla początku­ją­cych). Ty możesz wybrać książkę na poziomie, na którym aktu­al­nie jesteś. Dzię­ki temu nie będziesz mieć wąt­pli­woś­ci, że czy­tany tekst będzie zbyt łatwy lub zbyt trud­ny. Czy­ta­jąc, przyzwycza­jamy się do budowy zdań w języku obcym! Myślę, że odkąd zaczęłam czy­tać książ­ki tego typu, płyn­niej przekazu­ję swo­je myśli w języku ang­iel­skim. Już nie zas­tanaw­iam się tyle nad tym, jakiego cza­su użyć, to zaczy­na przy­chodz­ić stop­niowo, naturalnie.

język angielski dla początkujących ze słownikiem

Zapamiętuj, ćwicz, utrwalaj wiedzę!

E‑booki nie są dla mnie! Zde­cy­dowanie wolę wer­sję papierową książ­ki. Duży plus za grube kart­ki, które na pewno doceni wielu czytel­ników. Zakład­ka, jak widać na powyższym zdję­ciu również okaza­ła się przy­dat­na. Pod­sumowu­jąc, jeśli chcesz mówić w języku obcym, warto zapisać się na lekc­je czy samodziel­nie uczyć słówek, ale tą naukę dobrze jest również czymś pode­przeć. Czymś, co pomoże nam zapamię­ty­wać, utr­walać wiedzę i ćwiczyć budowanie zdań. Czy­tanie książek w języku ang­iel­skim jest dobrym rozwiązaniem i pomocą w nauce! Tym bardziej, jeśli możesz wybrać poziom odpowied­ni dla siebie. Artykuł Cię zain­tere­sował? Napisz w komen­tarzu, co myślisz o takim sposo­bie na naukę i utr­walanie wiedzy.