Gdzie uczyć się angielskiego w internecie? Wpis gościnny

Posted on

Gdzie uczyć się angielskiego w internecie?

Uczysz się języka angielskiego? Jak zapewne wiesz, nie jesteś jedyny. To język, którego na całym świecie uczą się setki milionów ludzi. Możesz jednak zrobić wiele, by wyróżnić się z tego, przyznasz, dość licznego tłumu i sprawić, że Twoja językowa edukacja będzie znacznie bardziej efektywna i przyjemna. Kolejna dobra wiadomość – wcale nie potrzebujesz do tego zasobnego portfela. Wystarczy połączenie z internetem.

Wraz z biegiem lat, inter­net przes­tał być jedynie dodatkiem, a stał się inte­gral­ną częś­cią naszego codzi­en­nego życia. W kra­jach rozwinię­tych, takich jak Pol­s­ka, mil­iony oby­wa­teli, a także insty­tucji, wręcz nie było­by w stanie bez niego funkcjonować. W obliczu tych fak­tów zaskaku­jące jest, jak niewiele osób myśli o internecie jako o doskon­ałym narzędz­iu do edukacji. Zwłaszcza jeśli chodzi o język ang­iel­s­ki, inter­net ofer­u­je niezwykłe bogact­wo mate­ri­ałów dla samouków. Co więcej, więk­szość z nich jest zupełnie dar­mowa. Poz­naj najważniejsze z nich.

Serwisy z materiałami filmowymi

Uczą­cym się języ­ka ang­iel­skiego inter­net ofer­u­je niezwykłe bogact­wo mate­ri­ałów fil­mowych. Są wśród nich zarówno filmy stricte eduka­cyjne, jak i piosen­ki i filmy z napisa­mi, czy vlo­gi oraz streamy pop­u­larnych inter­nautów. Wszys­tkie znaleźć moż­na z łat­woś­cią w ser­wisach takich jak YouTube, Vimeo, czy Dai­ly­Mo­tion. Są okazją, by uczyć się języ­ka, robiąc jed­nocześnie, to co spraw­ia nam naprawdę dużą przy­jem­ność. A czy ty uczysz się ang­iel­skiego z mate­ri­ałów fil­mowych w internecie? Zas­tanów się, jakiego rodza­ju anglo­języ­czne filmy są dla Ciebie najbardziej intere­su­jące oraz jak możesz je wyko­rzys­tać do poprawy takich umiejęt­noś­ci jak czy­tanie, pisanie, mówie­nie, czy słuchanie języ­ka. Dobierz je odpowied­nio do aktu­al­nego poziomu swoich umiejęt­noś­ci. Przykład­owo, filmy z napisa­mi mogą okazać się odpowied­nią opcją dla początku­ją­cych i średnio-zaawansowanych.

Blogi i portale językowe

Wśród więcej niż mil­iar­da stron inter­ne­towych (naprawdę jest ich grubo pon­ad mil­iard!), zna­jdziesz wiele wartoś­ciowych blogów i por­tali językowych. Na tych pier­wszych odna­jdziesz szczegółowe objaśnienia wszel­kich możli­wych zagad­nień gra­maty­cznych oraz mnóst­wo cieka­wostek. Te drugie poz­wolą Ci poz­nać lub utr­wal­ić pod­stawy, gdyż zwyk­le udostęp­ni­a­ją dar­mowe mate­ri­ały z gra­maty­ki i słown­ict­wa. Są jed­nak wśród nich wyjąt­ki, takie jak audiria.com – ten fan­tasty­czny (i dar­mowy!) ser­wis ofer­u­je uczą­cym się języ­ka hisz­pańskiego pod­casty, a więc mate­ri­ały do odsłucha­nia. Zostały spec­jal­nie przy­go­towane, by odpowiadać potrze­bom uczniów na różnych poziomach zaawansowania.

Fora, czaty i inne komunikatory

Nie ma nic lep­szego niż możli­wość kon­wer­sacji z inny­mi ucz­ni­a­mi. W ten sposób może­my pra­cow­ać nad płyn­noś­cią mówienia, zysku­jąc więcej pewnoś­ci siebie z każdą kole­jną roz­mową. Na internecie łat­wo znaleźć part­nerów do nau­ki – dostęp­ne są fora, gdzie moż­na zadawać pyta­nia, czaty, gdzie roz­maw­iamy w grupie lub w parach, a także komu­nika­to­ry, takie jak Skype, czy Google Hang­outs, które ułatwia­ją orga­ni­zowanie spotkań przez inter­net. Ciekawym rozwiązaniem jest Cha­troulette – ser­wis, który umożli­wia wideo-roz­mowę z losowo wybraną osobą. Ist­nieje jed­nak możli­wość wybra­nia konkret­nego kraju/lokalizacji, z której pochodz­ić będzie nasz rozmówca.

Wymiana językowa, czyli „przysługa za przysługę”

Gdy już poz­nasz ciekawą osobę, możesz zapro­ponować jej naukę języków na zasadzie „przysłu­ga za przysługę”. Jeśli znasz język, którego uczy się Twój part­ner, a on z kolei posługu­je się znakomi­cie językiem ang­iel­skim, może­cie uczyć się nawzajem.

Angielska” część internetu

Spośród 10 mil­ionów najpop­u­larniejszych stron w internecie, blisko 52 pro­cent pub­liku­je w języku ang­iel­skim. Nie było­by prze­sadą powiedzieć, że ang­iel­s­ki to w internecie język wręcz uni­w­er­sal­ny. Korzys­taj więc z tego bogact­wa i reg­u­larnie czy­taj anglo­języ­czne ser­wisy o tem­atyce, które najbardziej Cię intere­su­je. Przykład­owo, entuz­jaś­ci tech­nolo­gi mogą zain­tere­sować się ser­wisem techcrunch.com, a oso­by zain­tere­sowane biz­ne­sem na pewno zna­jdą wiele ciekawych tek­stów na entrepreneur.com.

Kursy na odległość, czyli najlepsze możliwe połączenie

Jeśli intere­su­je Cię potenc­jał inter­ne­tu w nauce języków obcych, ale nie chcesz rezyg­nować z pomo­cy nauczy­ciela, ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się kursy językowe na odległość. W ramach takich kursów, uczeń samodziel­nie uczy się z różno­ra­kich mate­ri­ałów, także z kursów inter­ne­towych, ale jego postępy reg­u­larnie sprawdzane są przez nauczy­ciela. Moż­na z nim także kon­sul­tować wszelkiego rodza­ju zagad­nienia i popraw­iać błędy. Kursy na odległość to sposób na połącze­nie swo­body, jaką daje samodziel­na nau­ka, z reg­u­larnoś­cią i pewnoś­cią, jaką dają spotka­nia z nauczy­cielem. Bez wzglę­du na to, jaką drogą wybierzesz – postaraj się, aby inter­net był jej bard­zo ważną częścią.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

  • Udostępnij