Myśl i bogać się — Napoleon Hill

Posted on
Myśl i bogać się - Napoleon Hill
Myśl i bogać się - Napoleon Hill

Myśl i bogać się — książka, która zmienia myślenie i sposób postrzegania rozwoju, nie tylko tego zawodowego, ale i osobistego. Pozwala wypracować swoją własną definicję sukcesu. 

Zan­im po nią sięgnęłam, miałam mieszane uczu­cia. Nie byłam pew­na czy warto poświę­cać swój czas na czy­tanie, ponieważ tytuł “Myśl i bogać się” nie do koń­ca do mnie prze­maw­iał. Myślałam, że to kole­j­na książ­ka o roz­wo­ju i biz­ne­sie, w której autor będzie nam wpa­jał swo­je “tajemne prak­ty­ki” i wiedzę, która zupełnie nic nie wnosi. Pewnie niejed­na oso­ba zapy­ta, jak to, “Myśl i bogać się”? Prze­cież to brz­mi nieprawdopodobnie. 

Zan­im sięg­niesz po tę książkę, warto uzmysłow­ić sobie jed­no: dla każdego bogactwem jest coś innego. Dla jed­nych to będą pieniądze czy dobra mate­ri­alne a dla innych ważniejsze będzie wzbo­gace­nie się fizy­czne, emocjon­alne, duchowe. 

Poznaj 13 kroków do pełnego bogactwa

Z książ­ki dowiesz się w jaki sposób rozwi­jać wiarę i budować pewność siebie, jak zapanować nad swo­ją świado­moś­cią za pomocą auto­sug­estii, jak prze­jść trzy­naś­cie kroków do pełnego bogact­wa. Napoleon Hill poświę­cił kilka­naś­cie lat życia na pracę nad metodą osią­ga­nia sukce­su. Uczył się od najlep­szych, obser­wował ludzi, którzy osiągneli wielkie for­tuny, anal­i­zował ścież­ki, który­mi kroczyli, odkry­wał zależnoś­ci. Okazu­je się, że każdy, kto kieru­je się kilko­ma prosty­mi zasada­mi, może osiągnąć sukces! Ważne tylko, by dostrze­gać pewne rzeczy, odkryć w sobie siłę i wiarę, poz­nać dobrze samego siebie, swo­je oczeki­wa­nia… i rozbudz­ić palące prag­nie­nie bycia i dzi­ała­nia! Wydawać by się mogło, że to proste, ale tak naprawdę wyma­ga ogrom­nego wkładu pra­cy nad sobą, swoi­mi przeko­na­ni­a­mi, nastaw­ie­niem, określe­niem czego naprawdę chce­my i potrzebujemy. 

Palące prag­nie­nie bycia i dzi­ała­nia to punkt początkowy, od którego musi zacząć marzy­ciel. Obo­jęt­ność, lenist­wo czy brak ambicji nie rodzą marzeń.”

Wszys­tkie MYŚLI, KTÓRYM TOWARZYSZY REAKCJA EMOCJONALNA (czyli nadano im wartość uczu­ciową), POŁĄCZONE Z WIARĄ są naty­ch­mi­ast przekładane na ich fizy­czne odpowiedniki.”

Jeśli uważnie i troskli­wie dobierzesz członków swo­jego Supe­rumysłu, wśród nich zna­jdzie się przy­na­jm­niej jed­na oso­ba, która pomoże Ci rozwinąć WYTRWAŁOŚĆ.” 

Poz­wolę sobie przy­pom­nieć Ci, że “życie to gra, w której prze­ci­wko Tobie gra CZAS. Jeśli zawa­hasz się przed wyko­naniem ruchu albo nie przyjrzysz się uważnie ruchowi, który zamierza­sz wykon­ać, Two­je pio­n­ki zostaną zmiecione z plan­szy przez CZAS. Grasz z prze­ci­wnikiem, który nie toleru­je NIEZDECYDOWANIA!”

Pokonaj lęki i bariery 

Rozdzi­ał po rozdziale prze­chodz­imy przez kole­jne bari­ery, które dzielą nas od real­iza­cji celów i osiąg­nię­cia szczęś­cia. Poz­na­je­my 57 wymówek, które wstrzy­mu­ją nas przed dzi­ałaniem — czy­ta­jąc je, zdanie po zda­niu, uświadami­amy sobie, że to praw­da! Że sami siebie bloku­je­my, a do tego, robimy to nieświadomie. Z książ­ki Myśl i bogać się, dowiesz się jakie pod­sta­wowe lęki towarzyszą nam na codzień i jak kon­trolować taki stan umysłu. Poz­nasz 31 przy­czyn, które utrud­ni­a­ją osiąg­nię­cie sukce­su (np. nieko­rzystne pochodze­nie, brak ambicji, prokrasty­nac­ja, nieko­rzyst­ny wpływ otoczenia w okre­sie dziecińst­wa, brak kap­i­tału). Poz­na­jąc je i rozkłada­jąc na czyn­ni­ki pier­wsze, możesz w pełni świadomie poz­nawać siebie, pra­cow­ać nad podświado­moś­cią i nad sobą, elim­i­nować przeszkody i zacząć staw­iać sobie wyzwania! 

Nie czekaj! “Właściwa chwila” nigdy nie nastąpi! 

Oprócz tego, że lep­iej poz­nasz siebie, poz­nasz his­to­rie osób, które osiągnęły sukces i są znani na całym świecie, mimo prze­ci­wnoś­ci życiowych, braku kap­i­tału czy pochodzenia. Przeanal­izu­jesz swo­je obawy, popracu­jesz nad podświado­moś­cią, a przeszkody okażą się mniejsze, niż Ci się wydawało. Zobaczysz siebie i swo­je otocze­nie w innym świ­etle i odkry­jesz siebie i swo­je możli­woś­ci na nowo. Książkę pole­cam każde­mu, kto chce się rozwi­jać, pra­cow­ać nad sobą, zmienić punkt widzenia, wyko­rzysty­wać podświado­mość i wiarę, zyskać motywację! Nieza­leżnie od tego czy dopiero zaczy­nasz kari­erę i szukasz swo­jej ścież­ki, którą chcesz podążać lub masz swo­ją fir­mę, czy pracu­jesz na eta­cie, ta książ­ka jest dla Ciebie. 

Uważam, że jest tak wiele książek do przeczy­ta­nia, że szko­da cza­su na czy­tanie dru­gi raz tych samych pozy­cji. Częs­to wracam do wybranych frag­men­tów, rozdzi­ałów, ale zazwyczaj nie czy­tam dru­gi raz tej samej książ­ki. “Myśl i bogać się” przeczy­tam ponown­ie. Na pewno nie jeden raz. 

Wydawnict­wo: One­Press

  • Udostępnij