Angielski dla początkujących — English Matters

Posted on

język angielski dla początkujących

English for Beginners!

Jeśli dopiero zaczy­nasz swo­ją przy­godę z nauką języ­ka ang­iel­skiego i chcesz uczyć się z Eng­lish Mat­ters, zacznij od wyda­nia spec­jal­nego Eng­lish for begin­ners (nr 22/2017). Ten numer przy­go­towany jest z myślą o osobach pocztku­ją­cych, które chci­ały­by poz­nać pod­stawy języ­ka, nie tylko ucząc się regułek gra­maty­cznych i słówek, ale także wyko­rzysty­wać je w prak­tyce, łącząc naukę z przyjemnością.

język angielski dla początkujących

Czym się wyróżnia?

Czym różni się wydanie spec­jalne Eng­lish Mat­ters — Ang­iel­s­ki dla początku­ją­cych od podręczników dla początku­ją­cy­cyh? Nawet nie wiesz, kiedy się uczysz i zapamię­tu­jesz! Czy­tasz tek­sty, stop­niowo prze­chodząc do coraz trud­niejszego słown­ict­wa. Słówka, które mogą okazać się niezrozu­mi­ałe, zamieszczane są tuż pod artykułem, dlat­ego nie musisz ich szukać w słown­iku. Uczysz się słu­chowo i wzrokowo, ze strony mag­a­zynu możesz pod­brać potrzeb­ne mate­ri­ały: listę słówek w for­ma­cie pdf oraz oraz mate­ri­ały w for­ma­cie mp3.

język angielski dla początkujących

Dla wzrokowców

Jeśli jesteś wzrokow­cem, ogrom­nym ułatwie­niem będą dla Ciebie kolorowe zdję­cia i obraz­ki zamieszczane w każdym artykule oraz pod­kreśle­nia trud­niejszych słówek w tekś­cie. Przykład mamy na powyższym zdję­ciu. Eye, nose, teeth — widzisz, czy­tasz, zapamiętujesz!

język angielski dla początkujących

Dla słuchowców

Jeśli szy­b­ciej się uczysz, kiedy słuchasz języ­ka ang­iel­skiego możesz ściągnąć artykuły do odsłucha­nia w for­ma­cie mp3 ze strony mag­a­zynu. Możesz połączyć dwie metody, słuchać i czy­tać artykuł jed­nocześnie. Dzię­ki temu uczysz się pisowni słówek i jed­nocześnie możesz śledz­ić ich wymowę!

język angielski dla początkujących

What’s an English Breakfast?

Chcesz wiedzieć, co w Anglii jada się na śni­adanie? Zachę­cam do przeczytania!

język angielski dla początkujących

Adcice from a Pro — How to Look Good?

Pomad­ki do ust, pod­kłady i inne kos­me­ty­ki. Co robić, żeby wyglą­dać dobrze? Jakich błędów nie popeł­ni­ać pod­czas wykony­wa­nia mak­i­jażu? To artykuł przede wszys­tkim dla kobi­et, które lubią się mal­ować i dba­ją o urodę.

język angielski dla początkujących

Are We Happy?

Co nam daje szczęś­cie? Pieniądze, rodz­i­na, sława? W Eng­lish Mat­ters zna­jdzi­cie ciekawy artykuł na tem­at radoś­ci a przy oakzji przy­pom­ni­cie sobie trochę gramatyki.

język angielski dla początkujących

Monay Mistakes

Artykuł na tem­at pieniędzy i ich wydawa­nia oraz oszczęd­noś­ci. W jaki sposób zarządzać pieniędz­mi i co robić, żeby wys­tr­cza­ło z miesią­ca na miesiąc? W jaki sposób odłożyć pieniądze, żeby móc sobie poz­wolić na zakup wymar­zonej rzeczy? Odpowiedź zna­jdziecie w artykule.

język angielski dla początkujących

Brand-new Jobs

Ciekawy artykuł na tem­at zawodów i szy­bko zmieni­a­jącego się rynku pra­cy. Przy okazji przy­pom­ni­cie sobie, kiedy i w jakis sposób uży­wamy słówka “Should”.

język angielski dla początkujących

Gramatyka

Tak jak wspom­i­nałam, w mag­a­zynie zna­jdziecie również ele­men­ty gra­maty­ki. Licz­ba poje­dyncza, mno­ga, przeczenia, cza­sown­ik “to be” — wszys­tko, co powin­ny wiedzieć oso­by, zaczy­na­jące naukę języ­ka ang­iel­skiego. Rozpocznij naukę z Eng­lish Mat­ters i podziel się w komen­tarzu swo­ją opinią na tem­at magazynu!

 

angielski dla początkujących