Nie bój się — Lisa Gardner

Posted on
Lisa Gardner - nie bój się

Lisa Gardner - nie bój się

Pier­wsza ofi­ara. Pier­wsza zbrod­nia. W sprawę angażu­je się Detek­tyw D.D. War­ren. Porus­zona tym, co zobaczyła na miejs­cu zbrod­ni, postanaw­ia tam wró­cić i jeszcze raz wszys­tko obe­jrzeć, by nie umknął jej żaden ślad. Dlaczego zde­cy­dowała się tam jechać sama o zmroku? 

Nieste­ty, pojaw­ie­nie się D.D. War­ren na miejs­cu zbrod­ni nie było dobrym pomysłem. Tak naprawdę sama nie wie co tam się wydarzyło, pamię­ta tylko migaw­ki. Pamię­ta upadek ze schodów, wys­trzał, a poźniej był tylko ból. Poważ­na kon­tuz­ja nie pozwala wró­cić detek­tyw do pra­cy i dokończyć sprawy. D.D. War­ren jed­nak się nie pod­da­je i postanaw­ia wziąć sprawy w swo­je ręce. 

Różany zabójca znów atakuje

Różany zabój­ca, bo tak go nazwano po atrybu­tach, które pozostaw­ił przy ofierze, ataku­je ponown­ie. Kole­j­na kobi­eta traci życie i kole­jny raz polic­ja zas­ta­je na miejs­cu zbrod­ni makabryczny widok: ciało obdarte ze skóry. Zaczy­na się wal­ka z cza­sem. Sta­je się bard­zo praw­dopodob­ne, że Różany zabój­ca znów zaatakuje.

Przeczy­tałam już kil­ka powieś­ci autorstwa Lisy Gard­ner i za każdym razem myślę, że już nic mnie nie zaskoczy. Tym razem, znowu się myliłam. Książ­ka Nie bój się od samego początku trzy­ma w napię­ciu, ciężko jest oder­wać się od czy­ta­nia. Każ­da książ­ka z tej serii utrzy­mana jest w podob­nym tonie, a mimo to, his­to­rie w nich zawarte, są zupełnie inne. 

Każ­da sprawa skry­wa mnóst­wo tajem­nic. Z niecier­pli­woś­cią czekamy na kole­jne wskazów­ki i w końcu, na rozwiązanie sprawy. Przy okazji, dowiadu­je­my się wielu ciekawych rzeczy — autor­ka wpla­ta w fabułę wąt­ki poboczne na tem­at psy­chologii i nie tylko. Poz­na­je­my metody anal­izy pozostaw­ionych na miejs­cu zbrod­ni śladów i sposo­by na tropi­e­nie sprawców.

W książce Nie bój się Lisy Gard­ner porus­zony jest ciekawy przy­padek — jed­na z bohaterek nie czu­je bólu. Każdego dnia musi mierzyć sobie tem­per­aturę, musi bard­zo u siebie uważać. Nie może żyć tak jak inni i chodz­ić we wszys­tkie miejs­ca, w które inni chodzą. Mogła­by się potknąć i nawet nie zauważyć, że skrę­ciła kostkę. Mogła­by zła­pać infekcję, zranić się i nie zdawać sobie z tego sprawy. Jaki udzi­ał ta kobi­eta będzie miała w śledztwie? Przeczy­taj, a zna­jdziesz odpowiedź na to pytanie! 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros.

Sprawdź także:

  1. W UKRYCIULISA GARDNER
  2. SAMOTNALISA GARDNER
  3. SĄSIADLISA GARDNER
  4. DZIECIĘCE KOSZMARYLISA GARDNER
  5. ZAGINIONALISA GARDNER
  6. ZŁAP MNIELISA GARDNER