Córeczka tatusia — Cathy Glass

Posted on

Córeczka tatusia Cathy Glass

 

Siedmioletnia Beth, trafia do rodziny zastępczej. Ojciec, który samotnie ją wychowywał, nie może się nią zająć, ponieważ znajduje się w szpitalu, chory na depresję. Dziewczynka z niecierpliwością czeka, aż jej tata wyzdrowieje, nie może się doczekać telefonów od niego, ciągle o nim mówi. Wygląda na to, że Beth ma z ojcem naprawdę dobre relacje.. Co więc sprawi, że powrót do ojca będzie musiał zostać wstrzymany?

 

Księżniczka tatusia

Bethy jest zad­bana, dobrze wychowana. Widać, że Dereck, ojciec dziew­czyn­ki bard­zo ją kocha, mówi o niej “księżnicz­ka tatu­sia”. Ona jest do niego bard­zo przy­wiązana, tęskni za nim i chce go jak najszy­b­ciej zobaczyć. Są jed­nak pewne fak­ty, które wywołu­ją niepokój u mamy zastępczej, Cathy. Dziew­czyn­ka dłu­go przy­go­towu­je się do rozmów tele­fon­icznych z ojcem, prze­biera się w sukien­ki nieod­powied­nie do swo­jego wieku i wykonu­je moc­ny mak­i­jaż, kiedy ma roz­maw­iać z ojcem przez tele­fon. Cathy na początku odsuwa od siebie wszys­tkie niepoko­jące myśli, wmaw­ia sobie, że po pros­tu Bethy chce ład­nie wyglą­dać dla taty. Po jakimś cza­sie, opiekun­ka zaczy­na odkry­wać inne niepoko­jące zachowa­nia u dziewczynki.

 

Czy granice zostały przekroczone?

Sied­mi­o­lat­ka, pod­czas roz­mowy zachowu­je się tak, jak­by flir­towała z ojcem, krę­ci na pal­cu kabel od słuchaw­ki, opowia­da co ma na sobie, oby­d­wo­je niestosown­ie się do siebie zwraca­ją. Poza tym, okazu­je się, że Bethy nigdy nie zaprasza­ła do siebie koleżanek i sama też do nich nie wychodz­iła. Cathy robi wszys­tko, żeby wyjaśnić sytu­ację. Okazu­je się, że nie tylko ona obaw­ia się o dziew­czynkę. Kobiecie, z którą aktu­al­nie spo­ty­ka się ojciec sied­mi­o­lat­ki, również nie podo­ba się relac­ja ojca z córką. Czy zostały przekroc­zone pewne granice, które mogą zagrażać dziecku?

- Lubię ład­nie wyglą­dać dla Ciebie, tatusiu.
- Prze­cież Cię nie widzę.
- Wiem, ale możesz wyobraz­ić mnie sobie  w różowej sukience, prawda?
- Mogę — zgodz­ił się. — Zamykam oczy i widzę Cię w różowej sukience, z włosa­mi opada­ją­cy­mi na ramiona jak u prawdzi­wej księżnicz­ki: księżnicz­ki tatusia.
- A Ty jesteś moim księ­ciem! — wykrzyknęła Beth.
- I będziemy żyli dłu­go i szczęśli­wie w mag­icznym zamku. Tylko Ty i ja.

 

Podopieczni Cathy Glass

Przeczy­tałam wiele książek jej autorstwa m.in: Ukry­ty, Zapom­ni­ane dziecko, Okalec­zona. Opowiada­ją one o his­torii dzieci przyję­tych do rodziny zastępczej, jed­nak są one zupełnie różne. Każde dziecko zabiera ze sobą bagaż doświad­czeń i prob­lemów, z który­mi Cathy musi się zmierzyć. To ona poma­ga im zacząć żyć na nowo, upo­rać się z ducha­mi przeszłoś­ci. Robi wszys­tko, żeby stworzyć dla nich ciepły dom z kocha­jącą rodziną.

 

https://muza.com.pl