Skaza — Cecelia Ahern

Posted on

książka Skaza Cecelia Ahern

Jak to jest, żyć w Państwie, w którym pomoc drugiemu człowiekowi jest uznawana jako zbrodnia? Tam, gdzie władza napiętnuje osoby, które się przeciwstawią i okażą trochę serca i współczucia ludziom wykluczonym ze społeczeństwa? Celestine, bohaterka książki Skaza, Cecelii Ahern przekonała się o tym na własnym ciele, na samej sobie. Dosłownie.

 

Władza w państwie terroru

Autor­ka pisze o świecie pełnym obłud i kłamst­wa, ukazu­je rzeczy­wis­tość w krzy­wym zwier­ci­a­dle. Przed­staw­ia władzę, która dąży do tego, żeby społeczeńst­wo było ide­alne, obier­a­jąc przy tym skra­jne metody utrzymy­wa­nia porząd­ku. Człowiek, który dop­uś­ci się przewinienia zosta­je naz­nac­zony, co spraw­ia, że żyje mu się trud­niej. Dosta­je gorsze jedze­nie, musi wcześnie wracać do domu, może usiąść jedynie na wyz­nac­zonych miejs­cach w auto­bus­ie. Za pomoc takim ludziom grozi kara, dlat­ego nie wol­no się do nich zbliżać.

Celestine, jako napiętnowana

Co byś zro­bił, gdy­byś zobaczył człowieka, który wyma­ga pomo­cy? Wiedzi­ałabyś, że może mu się stać krzy­w­da a nawet może umrzeć, jeśli mu nie pomożesz. Celes­tine nie ma wąt­pli­woś­ci, co do tego, jak powin­na postąpić. Bez zas­tanowienia udziela pomo­cy człowiekowi, mimo, że jest on naz­nac­zony. Robi to bez zas­tanowienia, nie zważa­jąc na kon­sek­wenc­je. Tym samym naraża samą siebie na poważne kłopo­ty. Nie zda­je sobie sprawy jakie czeka­ją ją kon­sek­wenc­je. Zosta­je napięt­nowana. Mimo stra­chu, nie wyzby­wa się włas­nych zasad i wartoś­ci, z pod­nie­sioną głową przyj­mu­je karę — taką, jakiej jeszcze nie dostała żad­na oso­ba w społeczeńst­wie. To nie było zwycza­jne napiętnowanie.

Społeczeństwo bez skazy

Skaza, to kole­j­na książ­ka Cecelii Ahern, która zdobyła moje uznanie. Autor­ka od pier­wszych stron budu­je napię­cie i wywołu­je  w czytel­niku mieszane uczu­cia. Przed­staw­ia państ­wo, które dąży do ide­al­iz­mu, do zbu­dowa­nia społeczeńst­wa bez skazy, posługu­jąc się drasty­czny­mi meto­da­mi, zas­traszaniem, karaniem. Pon­ad­to pokazu­je dwa sprzeczne charak­tery sióstr, gdzie jed­na bez zas­tanowienia poma­ga, prze­ci­w­staw­ia się władzy a dru­ga nie reagu­je, boi się, cho­ci­aż zawsze chci­ała zachować się tak, jak Celes­tine. W książce pojaw­ia się rown­ież wątek trud­nej miłoś­ci bohater­ki i chłopa­ka, który także zosta­je naz­nac­zony. Jak potoczą się losy bohaterów? Zachę­cam do przeczy­ta­nia, na pewno się nie zawiedziecie.

 

https://pl-pl.facebook.com/wydawnictwoakurat/