W głębi lasu — Harlan Coben

Posted on
W głębi lasu - Harlan Coben - recenzje książek

Już jest na Neflixie! Serial pojawił się zanim sięgnęłam po książkę “W głębi lasu” Harlana Cobena. Wytrwałam! Nie obejrzałam. Najpierw książka. 

Wiem, że prędzej czy później przymierzę się do tego seri­alu, nawet z czys­tej cieka­woś­ci, żeby sprawdz­ić czy jest tak dobry, jak książ­ka. Na razie wiem i mogę zdradz­ić, że w rolach głównych wys­tąpili Grze­gorz Damięc­ki i Agniesz­ka Gro­chows­ka. Prze­jdźmy do samej książki. 

Morderstwo. Las. Dwa znalezione ciała. 

Co wydarzyło się w okoli­cach młodzieżowego ośrod­ka PLUS? Ciem­na noc i środek lasu, — wydawać by się mogło, ide­alne miejsce i czas na doko­nanie morder­st­wa. Cisza, spokój, ciem­ność, brak świad­ków. Okazu­je się, że nie trud­no jest znaleźć się w nieod­powied­nim miejs­cu i nieod­powied­nim cza­sie — dwój­ka zakochanych sta­je się świad­kiem zbrod­ni a ich życie już nigdy nie będzie takie samo.

Zag­inęły 4 oso­by, a znaleziona dwa ciała. Co się stało z pozostały­mi? Uciek­li? Zostali zamor­dowane? Pojaw­ia się coraz więcej pytań. Głównym bohaterem książ­ki jest Paul Copeland — to proku­ra­tor, a jed­ną z zagin­ionych jest jego sios­tra. Mimo, że minęło już 20 lat od trag­icznej nocy, on nadal nie może się pogodz­ić ze stratą. Ze stratą, a może nadzieją na to, że jego sios­tra żyje i że uda mu się ją odnaleźć. Mimo wielu prób zapom­nienia i pogodzenia się z przeszłoś­cią, myśli o zagin­ionej siostrze, natręt­nie pojaw­ia­ją się z powrotem. To on słyszał krzy­ki tej nocy, tego nie da się zapomnieć. 

Wspomnienia ożywają na nowo

W Nowym Jorku zas­trzelono mężczyznę i Paul jest przeko­nany, że to jed­na z zagin­ionych wtedy osób. Czy jego sios­tra także żyje? Książ­ka napisana jest w niesamow­itym, mrocznym kli­ma­cie. Czy­ta­jąc, przenosimy się do ciem­nego lasu, niemal odczuwamy to, co przeży­wa­ją bohaterowie. “W głębi lasu” przepla­ta się prz­er­aże­nie, nadzie­ja, miłość, zwąt­pi­e­nie. Kiedy już wyda­je się, że wszys­tko jest wyjaśnione, budzą się kole­jne emoc­je, nowe pos­zla­ki… Co wydarzyło się dawno temu w mrocznym lesie? W jaki sposób będzie to odd­zi­ały­wać na przyszłość? Dla miłośników krymi­nałów to obow­iązkowa pozy­c­ja do czytania. 

Dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros za możli­wość przeczy­ta­nia książki. 

Przeczy­taj również: “O krok za daleko” Har­lan Coben

  • Udostępnij