Wydanie spejalne Deutsch Aktuell

Posted on

Wydanie spejalne Deutsch Aktuell

Przegląd — wydanie specjalne Deutsch Aktuell

Dzisi­aj mam przed sobą wydanie spec­jal­nie Deutsch Aktuell — Berlin Ent­deck­en. Wraz z pokony­waniem kole­jnch stron, będziemy na nowo odkry­wać Berlin.

Wydanie spejalne Deutsch Aktuell

O czym?

Jakich artykułów może­my się spodziewać? Berlin­er Kuchen, Baden mit Tra­di­tion, Som­merurlaub in der Haup­stadt, Inter­na­tionale Film­fest­spiele Berlin — Berlinare, Die Werke der Klas­sis­chen Mod­erne, Berlin­er Zitate, Das Bran­der­burg­er Tor i wiele innych! Numer 3/2017 ma aż 61 stron.

Wydanie spejalne Deutsch Aktuell

Berliner Kuchen Berliner

W mag­a­zynie zna­j­du­je się ciekawy artykuł na tem­at region­al­nej kuch­ni Berli­na. Mowa jest m.in. o berlińs­kich pączkach, kiełbaskach, kluski­ach czy piero­gach. Jak zobaczyłam dodane do tek­stu zdję­cia, od razu zro­biłam się głodna!

Wydanie spejalne Deutsch Aktuell

Berliner Dialekt

Artykuł na tem­at Dialek­tu w Berlin­ie, nie jest zbyt łatwy do zrozu­mienia. Na szczęś­cie, jest opa­tr­zony słown­iczkiem, jak każdy tekst zamieszc­zony w Deutsch Aktuell. Trud­niejsze poję­cia są wyjaśnione, dzię­ki czemu jest nam łatwiej zapoz­nać się z treś­cią przekazy­waną przez auto­ra. Jakie słówka mogą okazać się niezrozu­mi­ałe szczegól­nie dla osób początku­ją­cych? Np. der Reibnelaut,-e — spółgłos­ka szczeli­nowa, weich artikuliert — miękko artykuowany, Vokaldoppelung,-en — dwugłos­ka, die Hebung des Vokals — ściśnie­nie samogłos­ki (przek­sz­tałce­nie się samogłos­ki “a” w “i”). Jak widać, dzię­ki Deutsch Aktuell, moż­na zdobyć naprawdę rozległą wiedzę i zapoz­nać się ze słówka­mi z każdej kategorii.

Wydanie spejalne Deutsch Aktuell

Geschmack kennt keine Grenzen

Kole­jnym artykułem, który warto przeczy­tać jest Geschmack ken­nt keine Gren­zen. Czy­ta­jąc, nie tylko uczymy się języ­ka, ale dowiadu­je­my się ciekawych rzeczy na tem­aty pro­duk­tów i pro­du­cen­tów niemiec­kich, prze­mysłu spoży­czego, rol­nict­wa i ogrodnictwa.

Wydanie spejalne Deutsch Aktuell

Berliner Dom Die wichtigste dynastische Grablege Deutschlands

Ten numer, to źródło infor­ma­cji na tem­at architek­tu­ry oraz miejsc, które warto zobaczyć w Berlin­ie: Kat­e­dra w Berlin­ie, Fran­cus­ka Kat­e­dra, Plan Żan­darmerii, plat­for­ma widokowa. Kolorowe zdję­cia spraw­ia­ją, że chci­ało­by się tam być i móc wszys­tko zobaczyć na własne oczy.

http://deutschaktuell.pl/