Zgodnie z planem — Lee Child

Posted on
Lee-Child-Zgodnie-z-planem
Lee-Child-Zgodnie-z-planem
Zgodnie z planem Lee Child

Wszystko może być początkiem większej historii. W każdej chwili możesz spotkać kogoś, kto potrzebuje pomocy. W każdej chwili możesz spotkać kogoś, kto pomoże Tobie. 

Reach­er, bohater książ­ki “Zgod­nie z planem”, ma okazję pomóc staruszkowi, który jest celem złodzie­ja. To dla niego proste, bez trudu radzi sobie w star­ciu z oprychem. Udało się. Ter­az tylko jeszcze jed­na przysłu­ga — zaprowadz­ić starusz­ka w miejsce, gdzie ma odd­ać pieniądze. Później kole­j­na przysłu­ga i kole­j­na… Sprawa zaczy­na przy­bier­ać niebez­pieczny obrót. 

Staruszkowi potrzeb­ne są pieniądze, to sprawa życia lub śmier­ci. Reach­er nie może prze­jść obok tego obo­jęt­nie. Żeby pomóc, zmierzy się z ukraińskim i albańskim gang­iem. Musi im pokazać, że zadar­li z niewłaś­ci­wą osobą, że nie mają z nim szans. Najwięk­szą walkę przyjdzie mu jed­nak z toczyć z wro­giem zor­ga­ni­zowanym, który nie pozwala sobie na błędy i zawsze ma plan B, a nawet i C. W jaki sposób pokon­ać kogoś takiego? Najlepiej wymyślić coś tak sza­lonego i nier­acjon­al­nego, żeby wróg nie mógł wyko­rzys­tać swoich moc­nych stron i przewidzieć dzi­ała­nia przeciwnika… 

Reach­er ma do pomo­cy kel­nerkę i dwóch muzyków. Czy to, czego nauczył się w wojsku, okaże się wystar­cza­jące? Czy uda mu się przechytrzyć wro­ga, który ma swoich ludzi w całym mieś­cie? Jak przemknąć się niepostrzeże­nie uli­ca­mi mias­ta, kiedy jest się poszukiwanym?

Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? 

Reach­er to tajem­niczy bohater, który dużo w swoim życiu przeszedł. Nie ma dla niego rzeczy niemożli­wych, potrafi wyjść z każdej opresji i przechytrzyć wro­ga w najm­niej oczeki­wanym momen­cie. Czy poradzi sobie również tym razem? Książ­ka “Zgod­nie z planem” auto­ra Lee Child trzy­ma w napię­ciu od początku do samego koń­ca. Pod­czas czy­ta­nia w głowie rodzą się różne myśli: Do czego zdol­ny jest człowiek, który potrze­bu­je pieniędzy? Do jak wielu poświęceń jest skłon­ny, żeby ura­tować bliską osobę? Taki człowiek nie myśli o sobie i o tym co go czeka. Kiedy pali mu się grunt pod noga­mi, łapie się każdej des­ki ratunku, wszys­tko wyprzeda­je, zapoży­cza się u lich­wiarzy, żyje w stra­chu, bo pro­cent rośnie… 

Książ­ka wprowadza nas w niesamow­ity kli­mat, zas­tanaw­iamy się co my zro­bilibyśmy w takiej sytu­acji, jak byśmy się zachowali, czy ryzykowal­ibyśmy swoim życiem? Pole­cam do przeczy­ta­nia każde­mu! Myślę, że nawet oso­ba, która nie przepa­da za krymi­nała­mi, będzie pokony­wać kole­jne strony z zapartym tchem.

  • Udostępnij