Czy firma powinna posiadać swoją stronę internetową?

Posted on
strona internetowa firmy

strona internetowa firmy

W dzisiejszych czasach większość osób ma dostęp do internetu i regularnie z niego korzysta. Dzięki temu docierają do wielu potencjalnych klientów i mogą z powodzeniem promować swoje produkty czy usługi.

Każ­da fir­ma czy insty­tuc­ja powin­na mieć swo­ją stronę inter­ne­tową by mogła docier­ać do klien­tów i pokazać światu swo­je ist­nie­nie. Jakie korzyś­ci daje nam taka strona?

 • Funkc­ja informacyjna
  Dzię­ki stron­ie inter­ne­towej pokazu­jesz swo­ją fir­mę w sieci, klient dzię­ki intu­icyjnie wyko­nanej stron­ie bez prob­le­mu odczy­ta cen­nik, zapoz­na się z ofer­tą, sprawdzi dane kon­tak­towe czy map­kę dojaz­du do Two­jej firmy.
 • Funkc­ja wizerunkowa.
  Dzię­ki stron­ie inter­ne­towej kreu­jesz swo­ją markę jako wartoś­ciową w sieci, pokazu­jesz, że idziesz z duchem cza­su i jesteś na bieżą­co z technologią.
 • Funkc­ja promocyjna.
  Strona inter­ne­towa nie jest dro­ga w utrzy­ma­niu, dociera do klien­tów bardziej niż ulot­ki czy wiz­ytów­ki, które po przeczy­ta­niu zazwyczaj lądu­ją w koszu.
 • Dostęp­ność.
  Strona inter­ne­towa jest dostęp­na cały czas nie zależnie od dni wol­nych od pra­cy, nie ma lim­i­tu odwiedzin, każdy na całym świecie o każdej porze może wejść i zapoz­nać się z Two­ją ofertą.
 • Podtrzy­manie relacji z obec­ny­mi klientami.
  Dzię­ki stron­ie inter­ne­towej możesz utrzymy­wać kon­takt z obec­ny­mi klien­ta­mi poprzez forum czy media społecznoś­ciowe, doda­jąc aktu­al­noś­ci czy wysyła­jąc newsletter.

Inter­net może być też świet­nym uzu­pełnie­niem sprzedaży trady­cyjnej dzię­ki otwar­ciu sklepu inter­ne­towego. Strona inter­ne­towa ma wiele zalet, może czas by Two­ja fir­ma pomyślała o zaist­nie­niu w sieci?

Mateusz Pawłowski i jego projekty

Autorem niniejszego artykułu jest Mateusz Pawłows­ki, absol­went Tech­nikum Admin­is­tra­cyjnego przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chor­zowie. szkołę skończył w czer­w­cu 2016 roku. Mateusz Ma 22 lata i jest osobą niewidomą. Zor­ga­ni­zował już 2 konkursy plas­ty­czne dla dzieci. Jeden w 2015 roku pt. “Pieniądz przyszłoś­ci”, a dru­gi w 2014 roku pt. “Kreaty­wne dziecko”. W każdym konkur­sie wzięło udzi­ał pon­ad 700 osób. Mateusz przeprowadz­ił też akcję społeczną pole­ga­jącą na pozyski­wa­niu gadżetów szkol­nych od spon­sorów i przekazy­wa­niu ich dla insty­tucji i potrze­bu­ją­cych dzieciaków.

Bezpłatna strona internetowa

Mateusz jest autorem pro­jek­tu, który pole­ga na przy­go­towa­niu bezpłat­nie prostej strony inter­ne­towej dla firmy lub insty­tucji, która nie posi­a­da jeszcze swo­jej wit­ryny w internecie. Po wyko­na­niu strony ist­nieje możli­wość prze­niesienia jej na inny ser­w­er lub pozostaw­ie­nie na ser­w­erze auto­ra projektu.
Zaprasza­my także na stronę pro­jek­tu: www.enet.ovh

 • Udostępnij