Przeszłość — Tessa Hadley

Posted on
Przeszłosć - Tessa Hadley - recenzje książek

Przeszłosć - Tessa Hadley - recenzje książek

Czwórka rodzeństwa wyjeżdża na wieś — to ma być ich ostatni pobyt w tym miejscu, w klimatycznym domku, który został odziedziczony po dziadkach. To ma być rodzinne spotkanie, bez przyjaciół i obcych ludzi — tylko najbliżsi.

Fran przy­jeżdża z dwójką dzieci, Roland zabiera córkę i nową żonę, Har­ri­et jak zwyk­le jest sama. Tylko Alice łamie reguły i przy­by­wa z synem swo­jego byłego part­nera — jak zareagu­je rodzina?

Przeszłość nie daje o sobie zapomnieć

Pod­czas poby­tu w urokli­wym domku, wspom­nienia wraca­ją. Przeszłość nie daje o sobie zapom­nieć, zada­je ból, otwiera rany na nowo. Domown­i­cy nie mogą się rozs­tać z tym co było, nie potrafią zostaw­ić za sobą, wszys­tkiego co złe. Czas spraw­ił, że domek powoli zaczął się niszczyć. Relac­je pomiędzy rodz­iną też się zmieniły. Miał być wspól­nie spęd­zony czas, pogłę­bi­e­nie więzów rodzin­nych, wspól­na roz­mowa, obi­ad, pogawęd­ki w ogrodzie… tym­cza­sem atmos­fera zaczy­na stawać się nie do zniesienia.

- Wiem, że macie rację — powiedzi­ała Alice. — Pora sprzedać dom. Zgadzam się z Wami, naprawdę. Nigdy nie wiem, co jest dla mnie dobre. Może zacznę nowy etap w życiu i nie będę się czepi­ać przeszłoś­ci. Może nawet stanę się nową osobą. Nie rozpoz­na­cie mnie! Naresz­cie szczęśliwa!

- Alice, nie bądź głu­pia- skar­ciła ją Fran. — Ter­az też jesteś szczęśli­wa, wiesz, że tak jest. W każdym razie zawsze może­my tu przy­jechać z wiz­ytą. W okol­i­cy jest tyle ład­nych pen­sjonatów, w których może­my się zatrzymać.

Alice wyglą­dała na przerażoną.

- Przenigdy. Kiedy sprzedamy dom, nigdy tu nie wrócę. Dla mnie to będzie koniec.”

Mroczne sekrety

Z pozoru ide­al­na rodz­i­na. Są dobrego pochodzenia, wyk­sz­tałceni, z wysokim sta­tusem mate­ri­al­nym. Czego może im brakować? Jakie tajem­nice skry­wa­ją? Tes­sa Hadley ukazu­je intym­ny portret rodzin­ny, pełen tajem­nic, nadziei, planów, prób pogodzenia się z przeszłoś­cią pełną mrocznych sekretów. Czy­ta­jąc, przenosimy się do tajem­niczego domu, czu­je­my niesamow­ity kli­mat, odczuwamy gęstą atmos­ferę. Czy­ta­jąc, cały czas mamy wraże­nie, że coś się wydarzy, coś na nowo obudzi demo­ny przeszłości.

https://www.gwfoksal.pl/