Pożegnaj się — Lisa Gardner

Posted on

Książka Pożegnaj się - Lisa Gardner

Jeśli cier­pisz na arach­no­fo­bię, to nie jest książ­ka dla Ciebie! Jeszcze w żad­nej książce nie “spotkałam” aż tyle pająków i nie dowiedzi­ałam się o nich aż tyle. Dlaczego autor­ka przy­wołała ich w tak ogrom­nej iloś­ci? Bo to właśnie nimi posługi­wał się bohater książ­ki, by tor­tur­ować kobiety.

Z Sandy Springs, przed­mieść Atlanty, znika­ją prosty­tut­ki. Wiele cza­su mija, zan­im ktokol­wiek zaczy­na się tym intere­sować. W końcu prze­cież prosty­tut­ki mogą się przemieszczać, wyjeżdża­ją i wraca­ją, zmieni­a­ją lokaliza­c­je, nikt nie prze­j­mu­je się ich losem — jak więc sprawdz­ić czy one naprawdę znika­ją, czy po pros­tu opuszcza­ją miejsce poby­tu? Agent Stanowego Biu­ra Śled­czego postanaw­ia zbadać sprawę i zwraca się o pomoc do koleżan­ki z FBI, Kim­ber­ly Quincy. 

Jed­na z prosty­tutek postanaw­ia prz­er­wać mil­cze­nie. W obaw­ie o swo­je życie opowia­da o swoim klien­cie, sza­leńcu, który wyko­rzys­tu­je pają­ki jako środek do tor­tur­owa­nia kobi­et. Z racji tego, że jak­iś czas temu, mat­ka i sios­tra Kim­ber­ly stały się ofi­ara­mi seryjnego morder­cy, agen­t­ka FBI postanaw­ia wziąć sprawy w swo­je ręce i sprawdz­ić co tak naprawdę dzieje się z prosty­tutka­mi, które znika­ją bez wieś­ci. Wkrótce wpa­da w sam środek sieci utkanej przez mordercę…

Pożegnaj się… 

Lisa Gard­ner jak zwyk­le nie zaw­iodła! “Pożeg­naj się” to kole­j­na, prz­er­aża­ją­ca his­to­ria, która mrozi krew w żyłach. Autor­ka utrzy­mu­je mroczny kli­mat powieś­ci, przepla­ta wąt­ki w taki sposób, że nie łat­wo jest dociec prawdy. Książ­ka do samego koń­ca trzy­ma w napię­ciu, budzi emoc­je, zaskaku­je. Autor­ka posługu­je się ret­ro­spekcją, by czytel­nik mógł poz­nać przeszłość seryjnego zabój­cy. Dowiadu­je­my się, co takiego nim kierowało, że posunął się do tak okrut­nych zbrod­ni. Poz­na­je­my także innych bohaterów, których psy­chi­ka jest moc­no nad­szarp­nię­ta poprzez his­to­rie, które wydarzyły się w ich życiu.

Na koniec zada­je­my sobie pytanie… Czy ich życie mogło się potoczyć inaczej? Czy mogli­by odbu­dować swo­je życie? Zacząć żyć tak, jak inni ludzie? Czy ich życie zostało nieod­wracalne zmienione i już nic nie mogło ich ura­tować? Lisa Gard­ner potrafi mal­ować w naszej wyobraźni obrazy, słowa­mi, które zamieszcza na stronach książ­ki. Niewiele autorów potrafi przed­staw­iać fabułę tak obra­zowo. Pole­cam książę wszys­tkim fanom kryminałów! 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros.

Sprawdź także:

  1. NIE BÓJ SIĘLISA GARDNER
  2. ZŁAP MNIELISA GARDNER
  3. ZAGINIONALISA GARDNER
  4. DZIECIĘCE KOSZMARYLISA GARDNER
  5. SĄSIADLISA GARDNER