Jak efektywnie się uczyć kilku języków naraz?

Posted on

Jak efektywnie się uczyć kilku języków naraz?

W dzisiejszych czasach znajomość jednego języka obcego to trochę za mało. Nic więc dziwnego, że wiele osób podejmuje decyzję o uczeniu się dwóch lub nawet większej liczby języków jednocześnie.

Częs­to takie oso­by nie wiedzą w jaki sposób powin­na wyglą­dać nau­ka, by była efek­ty­w­na. Pod­powiadamy na co warto zwró­cić uwagę ucząc się kilku języków. Dzię­ki temu szy­b­ciej zobaczysz postępy.

Rozdziel czas nauki

Jak efek­ty­wnie się uczyć? Pod­stawą skutecznego uczenia się kilku języków na raz jest znalezie­nie cza­su na naukę oraz połącze­nie jej z różny­mi rutynowy­mi czyn­noś­ci­a­mi, jakie wykonu­je­my. Przykład­owo, jeśli wyraźne określisz, że języ­ka ang­iel­skiego uczysz się rano np. przy śni­ada­niu lub pod­czas podróży do pra­cy zaś drugiego popołud­ni­a­mi lub wiec­zo­ra­mi nau­ka będzie znacznie bardziej efek­ty­w­na. Nie będziesz mieć również prob­lemów z reg­u­larnoś­cią uczenia się.

Stwórz “różne osoby”

To kole­jny skuteczny sposób nau­ki języków. Jak efek­ty­wnie się uczyć? Wyobraź sobie dwie postaci, które mogą kojarzyć ci się z języka­mi, których się uczysz. Wcielaj się w jed­ną z nich, kiedy zaczy­nasz przyswa­janie języ­ka. Jeśli prze­chodzisz na naukę drugiego zmień postać. To skuteczne rozwiązanie, dzię­ki które­mu języ­ki nie będą mylić ci się i zle­wać w jedno.

Różne poziomy zaawansowania językowego

To bard­zo ważny skład­nik nau­ki kilku języków na raz. Jeśli wszys­tkie z tych, których prag­niesz się nauczyć znasz na tym samym poziomie możesz się mylić i mieszać słówka ze sobą. O wiele lep­iej uczyć się języ­ka, który znasz już trochę oraz drugiego, który zaczy­nasz opanowywać od zupełnego początku. Nie wiesz na jakim poziomie jest two­ja zna­jo­mość poszczegól­nych języków?

Sprawdź się. Dobry kurs online języ­ka ang­iel­skiego rozpoczy­na się testem, dzię­ki które­mu możesz poz­nać stan swo­jej wiedzy. W ten sam sposób sprawdzisz również poziom wiedzy w przy­pad­ku innych języków.

Raz jeden, raz drugi

Kole­jnym sposobem na naukę dwóch lub więcej języków jed­nocześnie jest “przełączanie” się między nimi. W jaki sposób? To bard­zo proste. Określ sobie ramy cza­sowe, w których uczysz się tylko jed­nego języ­ka. Przykład­owo, poświęć tydzień lub dwa na naukę tylko jed­nego języ­ka, potem zrób to samo z drugim. Stosowanie tej metody to skuteczny sposób na uniknię­cie przemęczenia a także ryzy­ka myle­nia języków ze sobą.

Ucz się na różne sposoby

Jeśli chcesz opanować dwa języ­ki jed­nocześnie wyko­rzys­taj różne sposo­by uczenia się. Jed­nego z języków ucz się na kur­sie, drugiego na włas­ną rękę. Jeden język poz­nawaj w sposób trady­cyjny, dru­gi za pomocą kursów online lub aplikacji. Jeśli w obu przy­pad­kach korzys­tasz z inter­ne­tu zad­baj o to, by strony z jakich się uczysz wyglą­dały inaczej. Takie rozwiązanie to kole­jny pomysł dzię­ki które­mu języ­ki nie będą się myliły.

Korzystaj z wielu źródeł

Jak efek­ty­wnie się uczyć? Zad­baj o to, by w twoim życiu nie zabrakło kon­tak­tu z języka­mi, których się uczysz. Wcale nie musi oznaczać to koniecznoś­ci wyjaz­du za granicę. W dzisiejszych cza­sach mamy bowiem dostęp do różnorod­nych treś­ci. Oglą­daj filmy w językach obcych, których się uczysz, słuchaj muzy­ki, słuchaj wiado­moś­ci, czy­taj gaze­ty, książ­ki i blo­gi. Każ­da for­ma kon­tak­tu z językiem obcym jest pomoc­na i spraw­ia, że uczysz się znacznie bardziej efektywnie.

Pod­sumowu­jąc, nau­ka kilku języków na raz jest możli­wa. Wyma­ga jed­nak zaan­gażowa­nia oraz zas­tosowa­nia kilku prostych reguł. Jeśli wdrożysz je w życie możesz mieć pewność, że uda cie się opanować kil­ka języków w tym samym cza­sie. Pamię­taj, że najwięk­szym wyzwaniem jest nie myle­nie języków ze sobą. Na szczęś­cie nasze rady skutecznie min­i­mal­izu­ją to ryzyko.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Artykuł Cię zain­tere­sował? Sprawdź również sposób na naukę języków z mag­a­zy­na­mi Eng­lish Mat­ters.

  • Udostępnij