Język angielski biznesowy — wydanie specjalne Bussiness English Magazine

Posted on
język angielski biznesowy

język angielski biznesowy

Język angielski biznesowy może okazać się naprawdę przydatny w pracy — jego znajomość często jest wymagana i to na wysokim poziomie! Jeśli znasz już podstawy i chcesz nadal się uczyć i rozwijać umiejętności językowe, sięgnij po Bussiness English in Practice — wydanie specjalne Business English Magazine.

Język ang­iel­s­ki biz­ne­sowy z początku może wydawać się trud­ny i nie do opanowa­nia. Czas zmienić to wyobraże­nie i spo­jrzeć na słówka biz­ne­sowe trochę bardziej przy­chyl­nie. Jeśli do tej pory uczyłeś się na pamięć i ciężko Ci było posługi­wać się skom­p­likowany­mi zwro­ta­mi w prak­tyce, może warto zas­tanow­ić się nad zmi­aną sposobu nauki?

język angielski biznesowy

Jakie tematy znajdziemy w magazynie?

Spójrz na tem­aty, jakie są poruszane w mag­a­zynie: jak napisać maila, list biz­ne­sowy czy umowę, w jaki sposób negocjować, w jaki sposób sprzedać i kupować — to tylko niek­tóre z tem­atów. Bussi­ness Eng­lish in Prac­tice ma aż 82 strony! Uczysz się na konkret­nych przykładach, dzię­ki którym zapamię­tu­jesz bez wysiłku, dzię­ki skojarzeniom.

język angielski biznesowy

Jak napisać maila biznesowego?

Pisanie maili biz­ne­sowych to nie jest łat­wa sprawa. Cza­sem trud­no nam sfor­mułować treś­ci w języku pol­skim, a co dopiero napisać ważną wiado­mość w języku obcym. Właśnie dlat­ego uważam, że ten tem­at jest jed­nym z ważniejszych w mag­a­zynie i warto zwró­cić na niego szczegól­ną uwagę. Na początku poz­namy his­torię maili biz­ne­sowych i dowiemy się dlaczego są takie ważne w biz­ne­sie. W kole­jnej częś­ci artykułu dostaniemy kil­ka dokład­nych wskazówek jak poprawnie napisać maila i jakie częś­ci powin­ny się w nim zna­j­dować, jakich zwrotów i sfor­mułowań uży­wać, oraz co jest właś­ci­we w takiej wiado­moś­ci a co nie jest wskazane.

język angielski biznesowy

Gotowe przykłady wiadomości mailowych

Autor artykułu Writ­ting Exem­plary Emails oprócz cen­nych wskazówek, zamieś­cił również przykład maila — dzię­ki temu oprócz teorii może­my zobaczyć jak taki mail wyglą­da w prak­tyce. Myślę, że kom­plet przy­dat­nych infor­ma­cji może nam znacznie ułatwić pracę w biurze — mailowanie już nie będzie takie straszne!

język angielski biznesowy

Small Talk, czyli rozmowa towarzyska

Oprócz pisa­nia maili czy obiera­nia tele­fonów, jeśli nasza pra­ca tego wyma­ga, chodz­imy na spotka­nia biz­ne­sowe. Jeśli pracu­je­my w między­nar­o­dowej fir­mie to nie unikniemy rozmów ze współpra­cown­ika­mi w drodze na takie spotka­nia czy nawet w kuch­ni, w kory­tarzu, w drodze na auto­bus czy pod­czas imprezy fir­mowej. Jak zachować się pod­czas takich spotkań? Co mówić a czego nie wypa­da? Jak wyko­rzys­tać czas spęd­zony z inny­mi pra­cown­ika­mi, żeby osiągnąć sukces? Co robić, żeby pozostaw­ić po sobie dobre wraże­nie? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, koniecznie zagląd­nij do rozdzi­ału Minus­cule Speech.

język angielski biznesowy

Sprawdź czy potrafisz!

W mag­a­zynie wydawnict­wa Col­or­ful Media zna­jdziesz wiele przy­dat­nych zwrotów i sfor­mułowań, a także testów, dzię­ki którym możesz sprawdz­ić swo­je umiejęt­noś­ci. Kiedy przeanal­izu­jesz czy­tany test i zapoz­nasz się ze słówka­mi, język ang­iel­s­ki biz­ne­sowy nie będzie dla Ciebie taki trud­ny. Dzię­ki Busi­ness Eng­lish Mag­a­zine uświadomisz sobie, że nau­ka nie musi być tylko nud­nym wkuwaniem słówek. Poz­nawanie języ­ka może okazać się intere­su­jące i przyjemne.

Mag­a­zyn Cię zain­tere­sował? Sprawdź również:

  1. Eng­lish Mat­ters Dia­logues in the car!
  2. Jak nauczyć się ang­iel­skiego samemu w domu?