Jedzenie po angielsku! English Matters

Posted on

jedzenie po angielsku

Przychodzisz do restauracji i prosisz o menu. Jesteś w Anglii, więc masz pewność, że karta dań będzie w języku angielskim. Co może się w niej znaleźć? Po jakie posiłki najczęściej sięgają Anglicy? Jak nazywają się najpopularniejsze potrawy?

Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź na powyższe pyta­nia, warto sięgnąć po wydanie spec­jalne Eng­lish Mat­ters, Food — Eat do live, live to eat. Nr 23/2017 jest doskon­ałym rozwiązaniem, zarówno dla osób, które uczą się słówek kuli­narnych jak i dla tych, którzy chcą poz­nać trady­cyjne potrawy i przyzwycza­je­nia żywieniowe osób mieszcza­ka­j­cych w innych państwach.

jedzenie po angielsku

Dla wzrokowców i słuchowców

Nieza­leżnie od tego czy jesteś wzrokow­cem, czy lep­iej zapamię­tu­jesz ze słuchu, z Eng­lish Mat­ters pomoże Ci w nauce. Mag­a­zyn zaw­iera mnóst­wo kolorowych zdjęć apety­cznych potraw, w tek­stach pod­kreślone są trud­niejsze słówka, dzię­ki czemu łatwiej znaleźć je w słown­iczkach, dołąc­zonych do artykułów. Do tek­stów dołąc­zone są kody, których moż­na użyć na stron­ie Eng­lish Mat­ters. Umożli­wia­ją one sko­rzys­tanie z odłuchu tek­stów, dzię­ki czemu utr­walasz słówka, uczysz się praw­idłowej wymowy i możesz “osłuchać się” z językiem angielskim.

jedzenie po angielsku

Skuteczne metody zapamiętywania

Spójrz na powyższe zdję­cie dołąc­zone do jed­nego z tek­stów. Przyprawy są przed­staw­ione obrazkowo, każ­da z nich jest pod­pisana w języku ang­iel­skim i pol­skim. Spo­jrzysz raz czy dru­gi na obraz­ki, przeczy­tasz pod­pisy i nawet nie wiesz kiedy zapamiętujesz!

jedzenie po angielsku

Słowka, słówka…

Zobacz na powyższe zdję­cie, jakie smakoły­ki pro­ponu­ją nam autorzy artykułów. Po prawej stron­ie zdję­cia zna­jdziesz przykład­owy słown­iczek i słówka, które mogą okazać się przy­datne, nie tylko w zrozu­mie­niu czy­tanego tek­stu, ale także w codzi­en­nej komu­nikacji. Oprócz czy­ta­nia tek­stu warto uczyć się słówek i zwrotów uję­tych w słown­iku. Pamię­taj, nawet jak per­fek­cyjnie umiesz gra­matykę, jeśli nie znasz słówek, nie zrozu­miesz drugiej oso­by i nie będziesz w stanie jej odpowiedzieć.

jedzenie po angielsku

Połącz naukę z przyjemnością

Eng­lish Mat­ters to nie tylko nau­ka słówek czy zwrotów, ćwicze­nie czy­ta­nia czy możli­wość “osłucha­nia się” z językiem. To także źródło ciekawych infor­ma­cji. Łączysz naukę ze zdoby­waniem wiedzy, posz­erza­sz zakres słów, a przy okazji zysku­jesz ciekawe infor­ma­c­je. Nau­ka sta­je się przy­jem­noś­cią. Czy­tasz jeden tekst, chcesz poz­nać kole­jny tem­at, dowiedzieć się więcej… I nawet nie wiesz kiedy przyswa­jasz wiedzę! Zacznij swo­ją przy­godę z Eng­lish Mat­ters, połącz naukę z przy­jem­noś­cią. Jeśli dopiero zaczy­nasz swo­ją przy­godę z językiem ang­iel­skim, przeczy­taj artykuł Ang­iel­s­ki dla początku­ją­cych — Eng­lish Mat­ters.