Sąsiad — Lisa Gardner

Posted on
Książka Samotna_Lisa Gardner

Książka Samotna_Lisa Gardner

Z pozoru zwyczajna rodzina, pracujący mąż i żona, którzy wspólnie wychowują dziecko. Ona – szanowana nauczycielka, on — dziennikarz w rozpoznawanej redakcji. Nie sprawiają nikomu kłopotów, nie rzucają się w oczy. Czy ta z pozoru zwyczajna rodzina, nie jest zbyt idealna?

Dzi­en­nikarz Jason Jones zgłasza na policję zaginię­cie żony. Robi to dopiero po trzech godz­i­nach od zaginię­cia, a przy tym wyda­je się spoko­jny i opanowany. Nie wykonu­je żad­nych kroków, nie szu­ka jej, nie dzwoni do rodziny, nie obdzwa­nia przy­jaciół. Zachowu­je się tak, jak­by nic się nie stało, nawet wtedy, kiedy polic­ja pojaw­ia się w drzwiach jego domu. Im bardziej śledzt­wo nabiera rozpę­du, tym bardziej Jason Jones stara się zacier­ać śla­dy i nie chce dop­uś­cić do przesłucha­nia jego cór­ki. Czy tak zachowu­je się zroz­pac­zony mąż, który martwi się o żonę?

Z pozoru zwyczajna rodzina 

Okazu­je się, że ta z pozoru zwycza­j­na rodz­i­na nie zaw­ier­ała blis­kich przy­jaźni, niko­go nie zaprasza­ła do domu, nie kon­tak­towała się nawet z włas­ną rodz­iną. Tak naprawdę, nikt z sąsi­adów czy kolegów z pra­cy, zupełnie nic o nich nie wie. Polic­ja rozpoczy­na śledzt­wo. Potenc­jal­nym miejscem zbrod­ni okazu­je się małżeńs­ka syp­i­al­nia. Świad­kiem praw­dopodob­nie jest 4‑letnia cór­ka zagin­ionej. Pojaw­ia się więcej pytań niż odpowiedzi. W trak­cie trwa­nia śledzt­wa, detek­tyw sierżant D. D. War­ren sprawdza wszys­tkie tropy – jest coraz więcej podejrzanych.

Czy uda się ją odnaleźć San­drę Jones? Mija kole­j­na doba, a sierżant D.D. War­ren coraz bardziej wąt­pi w to, że kobi­eta jeszcze żyje. Tym­cza­sem, okazu­je się, że jedyne­mu świad­kowi wydarzenia może groz­ić niebezpieczeństwo…

Lisa Gardner kolejny raz zaskakuje

His­to­ria trzy­ma w napię­ciu, fun­du­jąc nam emocjon­al­ny roller­coast­er. Nasze pode­jrze­nie wędru­ją od jed­nego do drugiego bohat­era. Każdy z nich ma coś “za usza­mi”, każdy w jak­iś sposób jest pow­iązany ze sprawą. Co ciekawe, mimo tego, że wiemy jakie przewinienia mają na sum­ie­niu bohaterowie, zaczy­namy ich lubić. Autor­ka wykre­owała intere­su­jące osobowoś­ci, każ­da z nich jest wyrazista, każ­da z nich ma swo­je tajem­nice. Jeśli chcesz zagłębić się z krymi­nal­ną his­torię, razem z D.D. War­ren odkry­wać zagad­ki i razem z bohat­era­mi czuć, jak grunt obsuwa im się spod stóp, koniecznie sięg­nij po książkę Sąsi­ad Lisy Gard­ner. Emoc­je gwarantowane! 

Za możli­wość przeczy­ta­nia dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros

 

Sprawdź także:

 

  1. W ukryciu — Lisa Gardner
  2. Samot­na — Lisa Gardner 

 

  • Udostępnij