Magazyn English Matters!

Posted on

Kolejny numer English Matters!

Wracam do Was z kole­jnym numerem mag­a­zynu Eng­lish Mat­ters do nau­ki języ­ka ang­iel­skiego (nr 61 listopad/grudzień 2016). Recen­z­ja pojaw­ia się późno, ze wzglę­du na to, że strona była w prze­bu­dowie. Ter­az może­cie zobaczyć nową odsłonę blo­ga a wraz z nią będą pojaw­iać się nowoś­ci i cieka­wost­ki książkowe oraz z magazynów.

Mimo, że grudzień już mamy za sobą, postanow­iłam, że pokażę Wam egzem­plarz mag­a­zynu, który dołączył do mojej kolekcji i przy­pom­nę o metodzie nau­ki języ­ka ang­iel­skiego z Eng­lish Mat­ters. Być może będziecie zain­tere­sowani zaku­pem tego, archi­wal­nego już numeru lub nowego, który został przy­go­towany na miesiąc luty.

Dlaczego sięgam po magazyn English Matters?

To dobry sposób na naukę nowych słówek i pow­tarzanie tych, które już są mi znane. W każdym numerze pojaw­ia­ją się nowe tem­aty, nowe cieka­wost­ki. Może­my się z nimi zapoz­nać, zysku­je­my wiedzę a przy okazji szli­fu­je­my swo­je umiejęt­noś­ci językowe. Nawet nie zda­je­my sobie sprawy, ile wiedzy może­my dzię­ki temu przyswoić.

Każdy mag­a­zyn wyko­nany jest z papieru dobrej jakoś­ci, strony nie są cienkie, litery się nie wycier­a­ją. Kolorowe obraz­ki i zdję­cia, zachę­ca­ją do sięg­nię­cia po niego i rozpoczę­cie nauki.

Nowości, ciekawostki, informacje..

W Eng­lish Mat­ters każdy zna­jdzie coś dla siebie. Tem­aty­ka jest bard­zo obsz­er­na, począwszy od ludzi i sty­lu życia, po nowoś­ci książkowe i fil­mowe. Może­my przeczy­tać artykuły na tem­at obcych kul­tur oraz podróży — ta tem­aty­ka najbardziej mi odpowia­da. Lubię oglą­dać kolorowe zdję­cia z innych kra­jów, dowiady­wać się, jakie miejs­ca są warte uwa­gi a przy okazji uczyć się nowych słówek.

 

Każdy artykuł jest dokładnie dopracowany

Za każdym razem artykuły są dokład­nie dopra­cow­ane, opa­tr­zone ciekawy­mi tytuła­mi i słown­iczka­mi na dole strony, dzię­ki czemu nie musimy szukać słówek w słown­ikach, lecz mamy je tuż pod tek­stem, co jest ogrom­nym ułatwieniem.

 

Odwiedź stronę English Matters

Jeśli macie ochotę zapoz­nać się z mag­a­zynem i sprawdz­ić, czy taka for­ma nau­ki będzie dla Was odpowied­nia, zachę­cam do odwiedzenia strony Eng­lish Mat­ters. Możli­wa jest prenu­mer­a­ta i zakup archi­wal­nych egzemplarzy.

http://em.colorfulmedia.pl