Przysięgnij, że przeżyjesz — Rachel Roth

Posted on
Przysięgnij, że przeżyjesz_Rachel Roth

Przysięgnij, że przeżyjesz_Rachel Roth

Strach, ból, cierpienie. Nie sposób opisać, ani opowiedzieć tego, co przeżyli. A jednak, dzielą się swoją opowieścią, po latach wracają do bolesnych chwil, piekła na ziemi, o którym woleliby zapomnieć. Ten strach, te wspomnienia, zostają z nimi do końca życia i wracają do nich w snach. Ci, którzy przeżyli, zapamiętają na zawsze. 

Ocalała Rachel Roth zde­cy­dowała się prze­lać swo­ją his­torię na papi­er, żeby przekazać ją kole­jnym pokole­niom, podzielić się ze światem tym, co dzi­ało się za mura­mi get­ta Warsza­wskiego, jak wyglą­dały życie i śmierć w Maj­danku, Auschwitz i Bergen-Belsen. Jak wiele cier­pi­enia i okru­cieńst­wa musi­ał znieść człowiek, by przetrwać.

Przyrzekłam, że jeżeli dane mi będzie przeżyć tę gehen­nę, opowiem światu, jak oni szatańsko znę­cali się nad nami.” ~ Rachel Roth

Rachel Roth otarła się o śmierć wielokrot­nie, o jej życiu, jak o życiu innych w obozie, decy­dował los. Wiedzi­ała, że wystar­czy jeden błąd, nieszczęśli­wy zbieg okolicznoś­ci czy wskazanie Dok­to­ra Men­gele na lewą stronę i zaraz może umrzeć. Mimo wszys­tko, moc­no trzy­mała się życia. Książ­ka Przysięg­nij, że przeży­jesz jest spełnie­niem obiet­ni­cy, jaką złożyła bez­imi­en­nej więź­niarce na Maj­danku. Gdy wybuchła woj­na, Rachel Roth, wów­czas Roma Rot­sztejn z Warsza­wy, miała zaled­wie 13 lat…

To wszystko nie stało się od razu

Rachel Roth i jej rodz­i­na nie mieli poję­cia co ich czeka. Stop­niowo zaczę­to odbier­ać im wszys­tko, pieniądze, ciepłe pal­ta, możli­wość pod­ję­cia pra­cy. Przyz­nawane im rac­je żywieniowe, stawały się coraz mniejsze. Żeby przeżyć, trze­ba było narażać się na niebez­pieczeńst­wo. Kwit­nął han­del wymi­en­ny, lud­ność żydows­ka sprzedawała wszys­tko co miała, za kawałek chle­ba. Więk­szość ich mienia roz­gra­biono, zabra­no im wszys­tko. Oso­by pochodzenia żydowskiego nie mogły pra­cow­ać, prowadz­ić swoich firm, musi­ały nosić na ramie­niu gwiazdę pię­cio­rami­en­ną, żeby odz­nacza­li się wśród innych. Musieli schodz­ić Niem­com z dro­gi. Byli bici i poniżani.

Coraz częś­ciej słysza­ło się o łapankach, gdzie zła­pa­nych Żydów wywoz­iło się do pra­cy. Tak właśnie wtedy myśleli, że wypracu­ją swo­je i wrócą. Głod­na lud­ność żydows­ka kus­zona obiet­ni­ca­mi pra­cy i chle­ba, częs­to z włas­nej woli staw­iała się do wywóz­ki, nie wiedząc, że może już nigdy nie wró­cić… Wybu­dowano Get­to, które miało odgrodz­ić lud­ność żydowską od pozostałych osób, a to był dopiero początek wielkiej ludzkiej tragedii. Rachel Roth opowia­da o całej swo­jej drodze, od momen­tu wybuchu wojny do momen­tu oswobodzenia. 

Przysięgnij, że przeżyjesz

Przeczy­tałam już wiele książek o podob­nej tem­atyce, ale ta, szczegól­nie mnie poruszyła. “Przysięg­nij, że przeży­jesz” to emocjonu­ją­ca książ­ka, miesza­ją się tutaj wszys­tkie emoc­je, żalu, tęs­kno­ty, braku nadziei i wielkiej nadziei, przepla­ta się miłość, prz­er­aże­nie, wal­ka o życie, o każdy kawałek chle­ba. Wal­ka z choroba­mi, tyfusem, świerzbem, rana­mi na pokalec­zonych stopach, zim­nem, wia­trem, brakiem sił. Wal­ka o przetrwanie. 

Rachel Roth, mimo ogrom­nych emocji, które daje się odczy­tać na kole­jnych stronach książ­ki, moc­no trzy­ma się fak­tów i kole­jnoś­ci wydarzeń — ta książ­ka poma­ga zrozu­mieć co tak naprawdę się wydarzyło, jak to się stało, że tak ogrom­ną liczbę lud­noś­ci ogra­biono z człowieczeńst­wa i pozbaw­iono życia. To wszys­tko nie stało się od razu, wielkie obiet­nice, kłamst­wa, bez­duszność, ter­ror, śmierć blis­kich — by zła­mać człowieka, użyli wszys­t­kich możli­wych sposobów. Każ­da kole­j­na decyz­ja, dodatkowy ciężar na ple­cach lud­noś­ci żydowskiej spraw­iał, że mil­iony ludzi traciło blis­kich i życie. Tę książkę trze­ba przeczytać. 

Dzięku­ję wydawnictwu RM za możli­wość przeczy­ta­nia książki.

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

  1. DZIECKO Z AUSCHWITZLILY GRAHAM
  2. DYMY NAD BIRKENAUSEWERYNA SZMAGLEWSKA

 

  • Udostępnij