#To o nas — Piotr C

Posted on

#To o nas - Piotr C

Kobieta i mężczyzna. Obydwoje mają po 30 lat i mieszkają na tym samym osiedlu. Jak żyją we współczesnym świecie? Co robią na codzień? Czy są szczęśliwi?

O książce Pio­tra C. słysza­łam na dłu­go przed tym, jak trafiła w moje ręce. Czy­tałam recen­zję, widzi­ałam ją na wys­tawach w księ­gar­ni­ach. W końcu mam! Mam i przeczytałam.

350 tys. sprzedanych egzem­plarzy! Piotr C. — Autor best­sellerowych powieś­ci “Pokole­nie Ikea”, “Pokole­nie Ikea. Kobi­ety”, “Brud” — wraca z czwartą książką.

Współczesne życie, współczesne prob­le­my i wartoś­ci… autor nie prze­biera w słowach, żeby na przykładzie bohaterów, Agaty i Krzyszto­fa, ukazać codzi­en­ność wielu kobi­et i mężczyzn, którzy poszuku­ją, tęsknią, marzą, wal­czą z samot­noś­cią na różne sposoby.

Karykatura czy prawdziwe życie?

Piotr C pisze o świecie, w którym braku­je zrozu­mienia, miłość jest poję­ciem względ­nym, a człowiek jest zamknię­ty na drugiego człowieka. Na początku, jak sięgnęłam po książkę #To o nas, miałam wraże­nie, że his­to­rie bohaterów są prz­erysowane. Zaw­iera mnóst­wo wul­gar­yzmów, a kon­trow­er­syjne wypowiedzi bohaterów rzu­ca­ją się w oczy od pier­wszego rozdzi­ału, są nies­maczne, niekiedy szoku­jące. Po co? Żeby zwró­cić uwagę na współczesne prob­le­my, przede wszys­tkim młodych ludzi.

Stop­niowo, w trak­cie czy­ta­nia, ze smutkiem zdałam sobie sprawę, że to nie są karykat­u­ralne opisy, lecz prawdzi­we życie, prob­le­my i sytu­acje, które mogły mieć miejsce w real­nym świecie. Książ­ka, częs­to poprzez humor, zmusza do reflek­sji i zas­tanowienia się nad samym osobą. Czego tak naprawdę oczeku­je­my do życia? Jaka jest nasza definic­ja szczęś­cia? Czy moż­na czuć się szczęśli­wym we współczes­nym świecie?

On — chci­ał­by mieć kobi­etę, jed­nak trud­no mu ją znaleźć. Czu­je, że nie pasu­je do tego świa­ta, woli woli posiedzieć w domu i pograć na kon­soli. Braku­je mu pewnoś­ci siebie i nie potrafi się odnaleźć w świecie imprez, gdzie zanika­ją jakiekol­wiek wartoś­ci. Pod wpły­wem rad przy­ja­ciela, próbu­je żyć tak jak on. Mimo, że tak naprawdę wcale tego nie chce, zakła­da Tin­dera i poszuku­je dziew­czyny na jed­ną noc. Co wyniknie z tego eksperymentu?

On ma 30 lat — Życie mija mu na piciu piwa i gra­niu na kon­soli. Prag­nie kobi­ety, ale zami­ast niej ma prawą rękę i dar­mowe ser­wisy porno. Do tego pracę, której nie lubi i uczu­cie, że zaw­iódł wszystkich.

Ona — podob­nie jak on, jest zagu­biona i trud­no jej znaleźć miłość. Trafia na nieod­powied­nich mężczyzn, powoli traci wiarę w to, że jeszcze kiedykol­wiek zna­jdzie miłość.

Ona ma 30 lat — jest samodziel­na i pięk­na. Odnosi sukcesy zawodowe, ale według jej mat­ki poniosła życiową klęskę, bo nie ma męża i dziec­ka. Nie chce już tłu­maczyć, dlaczego jest sama.

#To o nas

#To o nas Pio­tra C — książ­ka, która wywołu­je mieszane uczu­cia: zaskaku­je, znies­macza, zmusza do reflek­sji. Pokazu­je jak bard­zo moż­na się zagu­bić we współczes­nym świecie, ile czeka na nas pułapek, rozczarowań i trud­noś­ci. Zwraca uwagę na to, jak bard­zo zmieniły się wartoś­ci. Kiedyś miłość była na zawsze — ter­az, znaczy tyle co zdję­cie na insta­gramie, bez głęb­szych uczuć. Prze­cież w każdej chwili może znaleźć się nowa, lep­sza, bardziej odpowied­nia osoba.

Nie ma niczego na stałe

Piotr C. pisze o świecie, w którym nie ma niczego na stałe — miłość jest ulot­na, rzeczy i ludzi moż­na łat­wo wymienić na nowe, drugiego człowieka trak­tu­je się przed­miotowo, a samot­ność moc­no daje się we zna­ki, tylko nie mówi się o tym na głos. Wniosek? Jeśli otacza­sz się wartoś­ciowy­mi osoba­mi i Two­je życie nie przy­pom­i­na opisu z książ­ki, masz wielkie szczęś­cie! Doceń to, wal­cz o to i nigdy nie rezygnuj i nie zmieni­aj się pod wpły­wem otoczenia i trendów, które wymusza­ją wszelkie zmi­any. Czy pole­cam tę książkę? Tak. Sama sięgnę po pozostałe, napisane przez tego auto­ra. Jestem ciekawa czym jeszcze może mnie zaskoczyć.

#To o nas - Piotr C