Żar nocy” Sylvia Day

Posted on

     Jak­iś czas temu przeczy­tałam książkę: “Rozkosze nocy” Sylvii Day. Recen­zję zamieś­ciłam TUTAJ. Przyszła kolej na drugą część, kole­jną dawkę uniesień i przygód. Mieliś­cie okazję zapoz­nać się z tą

Czerwony Golem” Peter Higgins

Posted on

     Peter Hig­gins — wykład­ow­ca lit­er­atu­ry ang­iel­skiej na uni­w­er­syte­tach w Oks­fordzie oraz Ontario. Jego opowiada­nia ukazy­wały się nie tylko w różnych antolo­giach SF, ale także w ” Asi­mov’s Science

Rozkosze nocy” Sylvia Day

Posted on

           Sylvia Day to amerykańs­ka pis­ar­ka japońskiego pochodzenia. Wydała wiele powieś­ci eroty­cznych na całym świecie, w różnych gatunkach lit­er­ac­kich. Pra­cow­ała m.in dla amerykańskiego wywiadu wojskowego. Jej