Amber — Gail McHugh

Posted on

Amber

 

     Amber Moretti ciągle wraca wspomnieniami do jednego dnia z dzieciństwa, kiedy jej życie przewróciło się do góry nogami. W koszmarach ciągle widzi, jak jej ojciec zabija matkę, po czym popełnia samobójstwo. Jak to zdarzenie, widok śmierci obojga rodziców w takich okolicznościach, mógł wpłynąć na psychikę kilkuletniej dziewczynki? Czy będzie potrafiła jeszcze normalnie żyć?

     Osie­ro­cona dziew­czy­na rozpoczy­na naukę na uni­w­er­syte­cie. Już pier­wszego dnia poz­na­je dwóch mężczyzn, którzy w jej życiu ode­gra­ją ogrom­ną rolę. Brock Cun­ning­ham i  Ryder Ashcroft bard­zo się od siebie różnią, Brock jest uwodzi­ciel­s­ki a zarazem kul­tur­al­ny, nato­mi­ast Ryder to wytatuowany bun­town­ik. Moż­na by było powiedzieć: dobry i zły chłopak. Każdy z nich ma w sobie “to coś” co nie pozwala Amber o nim zapom­nieć. Każdy z nich skry­wa w sobie tajem­nice, które dziew­czy­na może poz­nać tylko wtedy, jeśli bardziej się do nich zbliży. Nieste­ty, nie potrafi pod­jąć decyzji, dokon­ać wyboru, chce mieć ich obu. Czy moż­na związać się z dwoma mężczyz­na­mi równocześnie?

     Się­ga­jąc po Amber, byłam przeko­nana, że będzie to kole­jny romans o zabar­wie­niu eroty­cznym, który zupełnie niczym mnie nie zaskoczy. Nic bardziej myl­nego. Książ­ka trze­ma w napię­ciu, pozwala zagłębić się w stan emocjon­al­ny bohaterów, poz­nać ich uczu­cia, emoc­je. Wyraźnie widać ich roz­dar­cie i brak wyjś­cia z sytu­acji, czy­ta­jąc zas­tanaw­iamy się jaką my byśmy pod­jęli decyzję, będąc na miejs­cu bohaterów. Czy w ogóle w tej his­torii jest możli­we pod­ję­cie słusznej decyzji? Amber nie umie pod­jąć decyzji, z którym z mężczyzn chce się związać, niszczy Broc­ka i Ashcrof­ta, wywołu­jąc w nich ogrom­ną zaz­drość i cier­pi­e­nie, zada­je im niesamow­ity ból. Jeśli wybierze jed­nego z nich, dru­gi będzie cier­pi­ał. Mężczyźni również są w sytu­acji bez wyjś­cia, obo­je kocha­ją tę dziew­czynę i nie wyobraża­ją sobie bez niej życia a jed­nocześnie są przy­jaciół­mi i jeden drugiego nie chce zranić. Widzą również rozter­ki Amber, wiedzą, że każąc jej wybier­ać, również jej zada­ją ból.

     W książce podo­ba mi się to, że ukazany jest stan emocjon­al­ny wszys­t­kich bohaterów, rozdzi­ały są nazy­wane imion­a­mi bohaterów, każdy z nich opowia­da część his­torii, która złąc­zona jest w całość. W his­torię pełną miłoś­ci i namięt­noś­ci wple­ciony jest również wątek krymi­nal­ny, który trzy­ma w napię­ciu i nie pozwala oder­wać się od czy­ta­nia. Zakończe­nie pozostaw­ia losy bohaterów pod wielkim znakiem zapy­ta­nia, z niecier­pli­woś­cią czekam na kole­jną część niezwykłej opowieś­ci o trójce bohaterów!

 
https://www.facebook.com/wydawnictwoakurat/?fref=ts