Twardzielka” — Mariusz Zielke

Posted on

     Sława, pieniądze, media i salony. Wielkie sławy, gwiazdy ekranów, mod­el­ki, dzi­en­nikarze, blas­ki fleszy.. morder­st­wo. Najpierw jed­no, później kole­jne. I następ­ne. I jeszcze jed­no. Pięć zamor­dowanych dziew­czyn i jed­na zaginiona.

3
  • Udostępnij

Okna” Anna Kozak

Posted on

       “Okna” Anny Kozak, to książ­ka, która przed­staw­ia obraz psy­chiczny człowieka zna­j­du­jącego się w szpi­talu psy­chi­a­trycznym. Pod­czas czy­ta­nia trud­no zori­en­tować się, które czyn­noś­ci dzieją się naprawdę a które

4
  • Udostępnij

Troje” Sarah Lotz

Posted on

     Książ­ka “Tro­je” Sarah Lotz opowia­da o czterech katas­tro­fach, z których ocalało jedynie tro­je dzieci. Czy to przy­padek, że z każdego z trzech rozbitych samolotów uszło z życiem tylko

Bezmyślna!

Posted on

     Kiera i Den­ny to para ide­al­na. Dziew­czy­na nie widzi świa­ta poza ukochanym, on robi wszys­tko, żeby kobi­eta u jego boku czuła się szczęśli­wa..       Naresz­cie przy­chodzi moment,