książka skin care

Skin Care — Caroline Hirons

Posted on

Car­o­line Hirons wychowywała się wśród kobi­et związanych z branżą beau­ty, dzię­ki czemu od najmłod­szych lat obser­wowała w jaki sposób jej mama czy bab­cia dba­ją o swo­ją cerę, widzi­ała jakich kosmetyków

0
  • Udostępnij
Lisa-Gardner-W-ukryciu

W ukryciu — Lisa Gardner

Posted on

Ciągła uciecz­ka, zmi­any tożsamoś­ci, ukry­wanie się. Ta dziew­czy­na nie zna innego życia. Cią­gle się przemieszcza. Kiedy mama paku­je 5 wal­izek, zawsze tych samych, wiado­mo tylko jed­no. Czas na przeprowadzkę.  Tymczasem

0
  • Udostępnij
okładka_książka-Studentka-Tess-Gerritsen

Studentka — Tess Gerritsen

Posted on

Mło­da dziew­czy­na spa­da z balkonu aparta­men­tow­ca. Wszys­tko wskazu­je na to, że w zdarze­nie nie były zaan­gażowane oso­by trze­cie. Frankie Loomis, detek­tyw bostońskiej policji, nie wierzy jed­nak, że było to samobójstwo. 

0
  • Udostępnij

Samotna — Lisa Gardner

Posted on

Stoisz przed ostate­cznym wyborem i musisz pod­jąć decyzję. To od Ciebie zależy kto zginie. Możesz ocal­ić jed­nego człowieka albo drugiego. Bob­by Dodge zosta­je wezwany na miejsce, w którym dochodzi do

0
  • Udostępnij