Niewinny-Harlan-Coben

Niewinny — Harlan Coben

Posted on

Wystar­czy jed­na sekun­da, żeby nasze życie wywró­ciło się do góry noga­mi. Matt Hunter, bohater książ­ki Niewin­ny Har­lana Cobe­na doskonale się o tym przekon­ał. Pojaw­ił się w nieod­powied­nim miejs­cu i w

0
  • Udostępnij
Stephen-King-Później

Później — Stephen King

Posted on

Jamie widzi więcej niż inni. Ma niezwykły dar — dla niego jest przek­leńst­wem, ale może okazać się jedyną szan­są i ocale­niem dla innych.  Chło­piec nie do koń­ca rozu­mie, dlaczego potrafi

0
  • Udostępnij
Myśl i bogać się - Napoleon Hill

Myśl i bogać się — Napoleon Hill

Posted on

Myśl i bogać się — książ­ka, która zmienia myśle­nie i sposób postrze­ga­nia roz­wo­ju, nie tylko tego zawodowego, ale i oso­bis­tego. Pozwala wypra­cow­ać swo­ją włas­ną definicję sukce­su.  Zan­im po nią sięgnęłam,

0
  • Udostępnij