Stephen-King-Później

Później — Stephen King

Posted on

Jamie widzi więcej niż inni. Ma niezwykły dar — dla niego jest przek­leńst­wem, ale może okazać się jedyną szan­są i ocale­niem dla innych.  Chło­piec nie do koń­ca rozu­mie, dlaczego potrafi

0
  • Udostępnij
Myśl i bogać się - Napoleon Hill

Myśl i bogać się — Napoleon Hill

Posted on

Myśl i bogać się — książ­ka, która zmienia myśle­nie i sposób postrze­ga­nia roz­wo­ju, nie tylko tego zawodowego, ale i oso­bis­tego. Pozwala wypra­cow­ać swo­ją włas­ną definicję sukce­su.  Zan­im po nią sięgnęłam,

0
  • Udostępnij
Książka_Odnaleziony_Harlan

Odnaleziony — Harlan Coben

Posted on

Wypadek samo­chodowy. Śmierć ojca. Pyta­nia, które pozosta­ją bez odpowiedzi.  Mick­ey obiecu­je sobie, że poz­na prawdę na tem­at ojca i wydarzeń, które miały miejsce 8 miesię­cy temu. Od wypad­ku minęło sporo

0
  • Udostępnij