Dziennik przyjaciółek

Posted on

       Dzi­en­nik przy­jaciółek to nie jest książ­ka do czy­ta­nia, którą trze­ba pokony­wać strona po stron­ie. Możesz ją otworzyć na środ­ku, na ostat­niej stron­ie a na końcu wró­cić do

1
  • Udostępnij

Driven — K.Brombery

Posted on

       Pew­na siebie i nieza­leż­na kobi­eta spo­ty­ka na swo­jej drodze przys­to­jnego mężczyznę, który wprowadza do jej życia sporo zamiesza­nia. Ona chce nad wszys­tkim panować, jest zor­ga­ni­zowa­nia, ułożona. On

0
  • Udostępnij