Radzka radzi: Tobie dobrze w tym!

Posted on

Bez-tytułu1121-512x4962111

 

     Nie wiesz jak się ubrać do pra­cy? Na przyję­cie? Na spotkanie z przy­jaciół­mi? Nie jesteś pew­na czy w tym stro­ju wyglą­dasz dobrze? Spędza­sz wiele cza­su przed lus­trem i nie możesz dopa­sować do siebie odpowied­niego ubioru.. a jak już uda się coś skom­ple­tować, to nie wiesz jaki dodatek wybrać? Cią­gle zada­jesz sobie pyta­nia: Czy ten naszyjnik na pewno pasu­je? Czy ta bluz­ka ma odpowied­ni kolor/ krój/ wzór? A może masz prob­lem z określe­niem ksz­tał­tu włas­nej syl­wet­ki i nie masz poję­cia po jakie bluz­ki, spód­nice czy sukien­ki się­gać? Jeśli któryś z tych prob­lemów Cię doty­czy to szy­bko sięg­nij po książkę Radz­ka radzi: Tobie dobrze w tym! Mag­dale­ny Kanon­i­ak. To nie tylko propozy­c­ja dla osób, które chci­ały­by znaleźć swój styl i nauczyć się ubier­ać odpowied­nio do swo­jej fig­ury i okazji. To także książ­ka dla tych, którzy lubią ekspery­men­tować, lubią modę i chcą dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie.

 

CAM06935

 

     W książce zna­jdziesz infor­ma­c­je na tem­at typów syl­wetek. Kieru­jąc się infor­ma­c­ja­mi od autor­ki z łat­woś­cią określisz rodzaj swo­jej syl­wet­ki a następ­nie dowiesz się jakie ubra­nia pasu­ją do tego typu. Pomogą Ci w tym zdję­cia z dokład­ny­mi opisa­mi, przykład­owe zamieś­ciłam poniżej:

 

CAM06938

 

     Buty! Wiele kobi­et uwiel­bia zakupy! Nie ważne czy w domu ma dwie pary szpilek, czy więcej.. kole­jne prze­cież na pewno się przy­dadzą. W jaki sposób odpowied­nio dobrać buty do stro­ju? Wszys­tkiego na ten tem­at dowiecie się z książ­ki Radz­ka radzi : Tobie dobrze w tym!

 

CAM06939

 

 

     Książ­ka jest bard­zo kolorowa, zaw­iera zdję­cia ubrań i propozy­cji ich połączenia w zależnoś­ci od okazji. Po jej przeczy­ta­niu, już nie powiesz: “niebies­ki to nie mój kolor”. Zdasz sobie sprawę z tego, że jest tyle odcieni każdego koloru, że na pewno zna­jdziesz jak­iś dla siebie. Każdy kolor jest Twój, ale nie każdy jego odcień Ci pasu­je, jeśli nie jest Ci dobrze w grana­towych kolorach, wybierz odrobinę jaśniejsze.

 

CAM06944

 

 

     Poniżej na zdję­ciu przed­staw­iłam przykład­ową stronę z książ­ki, na której wid­nieje opis jed­nego z typów syl­wet­ki. Jak widać, jest on określony dokład­nie, punkt po punkcie. Dzię­ki tym wszys­tkim infor­ma­cjom na pewno nie będziesz miała wąt­pli­woś­ci co do tego, jaki masz typ sylwetki.

 

CAM06946

 

 

     Jak Wam się podo­ba taka propozy­c­ja książkowa? Myślę, że taki porad­nik to pomoc dla każdej kobi­ety. W książce zna­j­du­ją się nie tylko porady ale także zarys his­torii mody, na co zwró­ciłam szczegól­ną uwagę. Warto porów­nać jak ubier­ały się kobi­ety kiedyś i jak ubier­a­ją się obecnie.

 

CAM06947

http://sensus.pl/