Crashed. W zderzeniu z miłością — K.Bromberg

Posted on

Crashed

 

     Z niecier­pli­woś­cią czekałam na III tom try­logii Dri­ven K.Bromberg pt.: Crashed. Dru­ga część zakończyła się drasty­cznie, wielkim znakiem zapy­ta­nia. Trze­cia część to kon­tynu­ac­ja his­torii Rylee i Coltona, opowieść o trud­nej miłości.

     Rylee i Colton wiele w swoim życiu przes­zli, na drodze do ich szczęś­cia stało wiele przeszkód i demonów przeszłoś­ci, które razem musieli pokon­ać. Dziew­czy­na wytr­wale starała się dotrzeć do Coltona, uwol­nić jego uczu­cia, żeby w końcu się przed nią otworzył. Mimo tego, że chłopak wielokrot­nie ją odpy­chał i nie pozwalał jej zagląd­nąć do wnętrza swo­jej duszy, ona nie rezyg­nowała z niego, bard­zo chci­ała mu pomóc i ulżyć w cier­pi­e­niu. Nie wiedzi­ała, jaką on skry­wa w sobie tajem­nicę, ale miała świado­mość, że Colton potrze­bu­je pomo­cy i wierzyła, że ona jest w stanie złagodz­ić jego ból. W końcu się udało, Colton otworzył się przed Rylee, opowiedzi­ał jej o tym, co spotkało go w przyszłoś­ci. Już wszys­tko miało być dobrze, mieli żyć dłu­go i szczęśli­wie.. a tu nagle wydarzyło się coś nieoczeki­wanego. Colton miał wypadek. Czy z tego wyjdzie? Czy wybudzi się i wró­ci do Rylee? Czy będzie pamię­tał wydarzenia sprzed wypad­ku? Odpowiedzi moż­na szukać na stronach książ­ki Crashed. W zderze­niu z miłoś­cią K. Bromberg.

     To nie jest zwycza­jny romans, czy powieść o miłoś­ci. To książ­ka peł­na emocji, bard­zo prawdzi­wa, ukazu­ją­ca myśli i emoc­je bohaterów. Ukazu­je siłę, jaka może łączyć dwie oso­by, pokazu­je jak wiele wspar­cia, nadziei i radoś­ci może dać nam ukochana oso­ba oraz jak wiele bari­er moż­na pokon­ać we dwójkę. Pole­cam wszys­tkie trzy tomy, które na przemi­an: porusza­ją, wyciska­ją łzy i wywołu­ją uśmiech na twarzy.

http://sensus.pl/