Jak dbać o włosy” Anna Kołomycew

Posted on
Jak dbać o włosy

 

     W sklepach pojaw­ia się coraz więcej nowoś­ci do pielę­gnacji włosów. Pół­ki ugi­na­ją się pod ciężarem szam­ponów, odży­wek, masek i ole­jków, może­my także kupić pro­fesjon­alne pro­duk­ty do włosów, które do niedaw­na moż­na było nabyć jedynie w salonach fryz­jer­s­kich. Wybór jest ogrom­ny.. tylko jak ocenić, który szam­pon jest odpowied­ni dla naszych włosów? W jaki sposób wybrać odży­wkę, która sprawi, że będą one wyglą­dać pięknie i  zdrowo?

 

     Włosy każdej z nas potrze­bu­ją szczegól­nej pielę­gnacji. Żeby wybrać pro­dukt odpowied­ni dla siebie, przede wszys­tkim trze­ba ocenić jaki jest nasz rodzaj włosów, ponieważ nie ma jed­nego, uni­w­er­sal­nego rozwiąza­nia. Dzię­ki książce “Jak dbać o włosy” Anny Kołomycew, nauczymy się rozpoz­nać jaki jest skręt naszych włosów, ich struk­tu­ra, porowa­tość oraz gęs­tość. Dzię­ki temu będzie nam łatwiej dobrać odpowied­nie pro­duk­ty pielęgnacyjne.

 

     Książ­ka napisana jest przez blogerkę o pseudon­imie Anwen, która posi­a­da dużą wiedzę w tema­cie dba­nia o włosy. Udziela ona cen­nych rad, szczegółowo omaw­ia każdy rodzaj włosów oraz poszczególne prob­le­my (np. na tem­at wypada­nia włosów, przetłuszcza­nia się ich, łupieżu), autor­ka pisze jak dbać o włosy suche, zniszc­zone, rozd­wa­ja­jące się. Opowia­da o czyn­nikach, które powodu­ją wys­tępowanie poszczegól­nych prob­lemów. W przy­pad­ku wypada­nia włosów Anwen dzieli przy­czyny z tym związane na zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych zal­icza dzi­ałanie szkodli­wych pro­duk­tów, nieod­powied­nie fryzury, skra­jne tem­per­atu­ry i porę roku. Jako wewnętrzne przy­czyny wymienia stres, choro­by skóry, hor­mo­ny, niewłaś­ci­wą dietę, uwarunk­owa­nia gene­ty­czne, inne choro­by i leki. Każ­da z przy­czyn jest dokład­nie omówiona, autor­ka przed­staw­ia rozwiąza­nia prob­lemów i zdradza sekre­ty w jaki sposób zapo­biec wypada­niu. W książce “Jak dbać o włosy” autor­ka doradza również w kwestii wyboru pros­town­i­cy czy suszar­ki. Dzię­ki wskazówkom Anwen, może­my cieszyć się dobrze dobranym urządze­niem do stylizacji.

 

     W książce, moją uwagę zwró­ciły przepisy na pro­duk­ty do pielę­gnacji włosów, które moż­na przy­go­tować domowym sposobem. Są to peelin­gi, masecz­ki czy mgieł­ki, które moż­na zro­bić ze skład­ników nat­u­ral­nych, z których więk­szość mamy w swoim domu. pro­duk­ty przy­go­towane w domowym zaciszu są łatwe do zro­bi­enia,  częs­to dzi­ała­ją lep­iej, niż kos­me­ty­ki pielę­gna­cyjne kupi­one w sklepie, a do tego tańsze. W “Jak dbać o włosy” podoba­ją mi się pod­sumowa­nia zamieszczane na końcu każdego rozdzi­ału. Dzię­ki temu, może­my w każdej chwili sięgnąć po książkę i sko­rzys­tać z wiedzy “w pigułce”. Anwen, w swo­jej książce, zamieś­ciła także test, który pomoże nam w określe­niu rodza­ju swoich włosów i późniejszym doborze pro­duk­tów pielę­gna­cyjnych. Na pewno wielokrot­nie będę wracać do rozdzi­ału na tem­at składów, gdzie mamy szczegółowo opisane wybrane skład­ni­ki, na które należy zwracać uwagę pod­czas zakupu szam­ponów czy odżywek.

 

http://sensus.pl/