Bezmyślna!

Posted on
     Kiera i Den­ny to para ide­al­na. Dziew­czy­na nie widzi świa­ta poza ukochanym, on robi wszys­tko, żeby kobi­eta u jego boku czuła się szczęśliwa.. 
     Naresz­cie przy­chodzi moment, kiedy mogą zamieszczać razem, w nowym mieś­cie, gdzie czeka­ją na nich nowe wyzwa­nia. Kiera pode­j­mu­je naukę na uni­w­er­syte­cie a jej chłopak przyj­mu­je ofer­tę stażu w fir­mie reklam­owej. Pewnego dnia Den­ny ozna­jmia, że na jak­iś czas musi się przeprowadz­ić do innego mias­ta, ponieważ zapro­ponowano mu wymar­zoną pracę. Kiera nie może w to uwierzyć.. prze­cież nigdy się nie rozstawali! Jest zała­mana, jed­nak chce, by marzenia o kari­erze zawodowej Den­nego się spełniły. Kiedy chłopak wyjeżdża, na duchu pod­nosi ją współloka­tor, przy­ja­ciel Den­nego, który pracu­je w tym samym barze, gdzie zatrud­niła się Kiera. Jest on wokalistą zespołu, ma wiele fanek, które za wszelką cenę chcą się do niego zbliżyć. Pomiędzy Kiarą a Kel­lanem, wkrótce rozk­wi­ta coś więcej, niż tylko przy­jaźń. Chłopak odwozi ją na uczel­nie, zabiera z pra­cy, spędza z nią każdą wol­ną chwilę, tym­cza­sem Den­ny całkowicie pochłonię­ty pracą, ma coraz mniej cza­su na tele­fony do Kiery. Dziew­czy­na bard­zo przeży­wa rozs­tanie, boli ją fakt, że chłopak nie dzwoni do niej codzi­en­nie, a z cza­sem kon­tak­tu­ją się co dwa-trzy dni, a nawet rzadziej. W końcu po ode­bra­niu tele­fonu, dociera do niej wiado­mość, że Den­ny zamierza zostać w innym mieś­cie jeszcze dwa lata. Kiera nie dopuszcza do siebie takiej myśli, czu­je się oszukana, boli ją to, że jej chłopak wybrał dobrze płat­ną pracę a nie przyszłość u jej boku. Zapewnienia Den­nego, że to tylko dwa lata, że będzie starał się odwiedzać ją jak najczęś­ciej, nie potrafią załagodz­ić reakcji Kiery, jej rozczarowa­nia. Dziew­czy­na w przypły­wie emocji zry­wa z Den­nym, wyłącza tele­fon i otwiera butelkę wina, Kel­lan zna­j­du­ję ją pijaną w kuch­ni.. Dziew­czy­na budzi się z okrop­nym bólem głowy, w łóżku Kel­lana, powoli dociera do niej co się stało. Sytu­ac­ja kom­p­liku­je się kiedy wiec­zorem, z przeprosi­na­mi wraca Den­ny. Mówi, że zrezyg­nował z pro­ponowanej posady, wyz­na­je, że ją kocha i chce z nią być. Kiera czu­je wyrzu­ty sum­ienia. Wie, że zdradz­iła swo­jego chłopa­ka mimo, że on zrezyg­nował dla niej ze wszys­tkiego. Wydarzenia, które miały miejsce, pocią­ga­ją za sobą następ­ne, dochodzi do kole­jnej zdrady. Dziew­czy­na sta­je przed trud­nym wyborem, przez wyrzu­ty sum­ienia nie potrafi spo­jrzeć Den­nemu w oczy, zmusza się do pocałunków, jed­nak czu­je wstręt do samej siebie. Tym­cza­sem Kel­lan zaczy­na trak­tować dziew­czynę oschle, nie stroni od żartów wypowiadanych w jej kierunku, stara się ją poniżyć. Kiera czu­je się okrop­nie, zas­tanaw­ia się, co spowodowało nagłą zmi­anę w jego zachowa­niu.. “Bezmyśl­na” S.C. Stephens to życiowa opowieść, w której tytułowa bohater­ka sta­je przed trud­nym wyborem. Den­ny był z nią “od zawsze”, czuła się przy nim bez­piecznie, wiedzi­ała, że chłopak ją kocha i zawsze może na niego liczyć, jed­nak nie potrafiła żyć bez Kel­lana, chci­ała mieć go przy sobie, spędzać z nim każdą wol­ną chwilę. Kiera zbyt dłu­go zwlekała z wyborem, coraz bardziej wikłała się w sieć oszust i zdrad. Jed­no kłamst­wo pocią­gało za sobą następ­ne. Jak trag­iczne zdarzenia miały miejsce późnej, przez bezmyśl­ność tytułowej bohater­ki? Jak bard­zo moż­na kogoś zranić, zamienić jego życie w udrękę, kiedy nie potrafi się dokon­ać wyboru? 
     Intere­su­ją­ca jest tutaj postać Kel­lena, który wiele przeżył, a Kiera zadawała mu kole­jne ciosy. Co bohater musi­ał czuć, żyjąc ze świado­moś­cią, że zła­mał słowo dane Den­nemu, że zaw­iódł i zdradz­ił najlep­szego przy­ja­ciela? Jak rodz­ił sobie z emoc­ja­mi, kiedy Kiera po spotka­niu z nim, szła do Den­nego, do poko­ju obok, by spędz­ić z nim noc? Jak wiel­ki ból musi­ała mu zadawać, zwleka­jąc z wyborem, jed­nocześnie prowoku­jąc go do zdrady przy­ja­ciela. Co stanie się, kiedy tajem­ni­ca wyjdzie na jaw? Jak zachowa się Den­ny, dla którego Kiera jest miłoś­cią jego życia? Zachę­cam do przeczy­ta­nia, to książ­ka pew­na emocji i uczuć, ale jakże real­na. S.C.Stephens pisze o sytu­ac­jach, które mogą zdarzyć się naprawdę, o real­nym życiu, pełnym bólu, cier­pi­enia, o doko­na­niu wyboru. Książ­ka zmusza do reflek­sji, uczy, jak wiele moż­na stracić przez swo­ją bezmyśl­ność, jak ważne jest szanowanie uczuć drugiej oso­by. Każde kłamst­wo, oszust­wo może obró­cić się prze­ci­wko nam. Przyjdzie czas, kiedy sami odczu­je­my ból, który zadal­iśmy innym.
 
“Uza­leż­ni­a­ją­ca, doskonale napisana, wciągająca. 
Ta książ­ka jest jak płomień, który nigdy nie gaśnie.” 
        Tracey Garvis-Graves
 
http://www.wydawnictwoakurat.pl/