Twardzielka” — Mariusz Zielke

Posted on
Mariusz Zielke - Twardzielka
     Sława, pieniądze, media i salony. Wielkie sławy, gwiazdy ekranów, mod­el­ki, dzi­en­nikarze, blas­ki fleszy.. morder­st­wo. Najpierw jed­no, później kole­jne. I następ­ne. I jeszcze jed­no. Pięć zamor­dowanych dziew­czyn i jed­na zaginiona.

 

     Przeprowadze­nie śledzt­wa w świecie wiel­kich pieniędzy to nie łat­wa sprawa. Nikt nie chce zez­nawać, każdy ma coś do ukrycia. Sławy obaw­ia­ją się, że wyjdą na jaw ich drob­ne przekrę­ty, nie chcą się narażać, zwracać na siebie uwagę. Ich świat jest zamknię­ty na innych. Trze­ba znaleźć sposób na to, żeby dostać się do wyższych swer, rozwikłać krymi­nal­ną zagad­kę, ura­tować zagin­ioną dziew­czynę i schwytać morderce, by nie robił krzy­wdy innym dziewczynom.

 

     Jedyną szan­są okazu­je się agen­t­ka, ściąg­nię­ta ze szpi­ta­la psy­chi­a­trycznego. Ma ona za zadanie prze­dostanie się do świa­ta mody i zdoby­cie infor­ma­cji, które mogą pomóc w śledztwie. Dziew­czy­na musi zmierzyć się z włas­ną przeszłoś­cią, wró­cić wspom­nieni­a­mi do chwil, o których chci­ała­by raz na zawsze zapom­nieć. Musi pode­j­mować decyz­je, które naraża­ją jej życie. Nie wie, komu tak naprawdę powin­na zau­fać. Morder­cą może być każdy.

 

     “Twardziel­ka” Mar­iusza Zielke przy­bliża nam świat pieniędzy, sławy i luk­susu. Ukazu­je, nie tylko pozy­ty­wne aspek­ty życia na salonach, ale także niebez­pieczeńst­wo, które może groz­ić mod­elkom, które prag­ną pojaw­iać się na wyb­ie­gach czy okład­kach mag­a­zynów. Wiele kobi­et wspina się po szczeblach kari­ery dzię­ki prosty­tucji. Szuka­ją łatwego zarobku, zatrud­ni­a­ją się jako ekskluzy­wne prosty­tut­ki, godzą się na zdu­miewa­jące zach­cian­ki klien­tów. Kobi­ety, o których mowa jest w książce godzą się na to, by służyły jako stół do jedzenia na banki­etach, godzą się na to, by mężczyźni udawali, że je mor­du­ją. Czy to na pewno tylko zabawa? Co grozi pięknym mod­elkom w  świecie wiel­kich pieniędzy?

 

     Autor książ­ki przed­staw­ia portret seryjnego morder­cy. Przy­bliża nam myśli bohat­era, jego plany. W “Twardzielce” szczegółowo opisane są emoc­je morder­cy, które nim kieru­ją. Co spraw­ia, że bohater posuwa się do kole­jnych morder­stw? Dlaczego pozbaw­ia kobi­ety pięk­na i życia? Zapraszam do pory­wa­jącej, trzy­ma­jącej w napię­ciu lektury.

 

Mateusz Zielke - Twardzielka