Misia Sert — kobieta, która odkryła Coco Chanel” Arthur Gold, Robert Fizdale

Posted on

Misia Sert

     “Misia Sert — kobi­eta, która odkryła Coco Chanel” to zaskaku­ją­ca książ­ka, która odkry­wa przed czytel­nikiem świat pełen ele­gancji, kul­tu­ry i sztu­ki. Misia Sert z Godeb­s­kich to kobi­eta ele­ganc­ka i zarad­na, potrafi wyko­rzys­tać nadarza­jące się okaz­je do osiąg­nię­cia włas­nych celów. Jest błyskotli­wa, umie zaskoczyć rozmów­cę ciętą ripostą. T’o odważ­na, pew­na siebie kobi­eta, która nie boi się wyzwań. Jej życie było bar­wne, cią­gle zachodz­iły w nim zmi­any. Misia była wzorem dla wielu kobi­et i natch­nie­niem dla artys­tów. Mężczyźni uwiel­biali prze­by­wanie w jej towarzystwie.

     Bohater­ka książ­ki budzi wiele kon­trow­er­sji. Misia Sert miała trzech mężów. Była podzi­wiana przez wielu mężczyzn, jed­nak trud­no było jej znaleźć szczęś­cie w miłoś­ci. Nie potrafiła ode­jść od Ser­ta, ostat­niego z jej mężów. Kochała go, pozwalała na to, by zdradzał ją z młod­szą kobi­etą, Niną. Pewnego dnia Sert ozna­jmił, że chce opuś­cić Mis­ię i zarzą­dał roz­wodu. Bohater­ce trud­no było się pogodz­ić ze stratą, cier­pi­ała, ale chci­ała, by jej mąż był szczęśli­wy, nawet jeśli miał­by żyć u boku innej kobi­ety. Książ­ka w intere­su­ją­cy sposób przed­staw­ia oso­bis­toś­ci, o których moż­na zasięgnąć infor­ma­cji w książkach biograficznych czy też his­to­rycznych. Autorzy, Arthur Gold i Robert Fiz­dale, przed­staw­ia­ją posta­cie z całkiem innej per­spek­ty­wy, bard­zo emocjon­al­nie. Piszą nie tylko o ich osiąg­nię­ci­ach i dziełach, ale także opowiada­ją o ich życiu pry­wat­nym, codzi­en­noś­ci, troskach i zmartwieni­ach. Infor­ma­c­je, zamieszczane są na pod­staw­ie oso­bistych listów, wiado­moś­ci i rozmów z osoba­mi, który miały możli­wość prze­by­wa­nia w towarzys­t­wie tych osób. Tytuł książ­ki: “Misia Sert — kobi­eta, która odkryła Coco Chanel” trochę mnie zmylił. Myślałam, że dowiem się więcej na tem­at Coco Chanel i okolicznoś­ci ich odkrycia. Nieste­ty, w książce jest tylko drob­na wzmi­an­ka na ten tem­at. Autorzy skupili się głównie na samej Misi Sert, jej życiu i otocze­niu w jakim prze­by­wała. Zamieś­cili tylko kil­ka infor­ma­cji na tem­at Chanel, jej sposobu bycia, charakteru.

     “Misia Sert — kobi­eta, która odkryła Coco Chanel” to książ­ka biograficz­na. Szy­bko się ją czy­ta, moż­na poz­nać bohaterkę książ­ki z pun­tów widzenia różnych osób. Czy­ta­jąc, den­er­wował mnie przesyt nazwisk, których nawet nie zapamię­tałam. Są wzmi­an­ki o wielu osobach z otoczenia Misi, przez co częs­to “gubiłam się” pod­czas czy­ta­nia, nie wiedząc o kim mowa w tekś­cie. Lek­tu­ra jest bard­zo intere­su­ją­ca, miejs­ca­mi nie mogłam oder­wać się od lek­tu­ry, jed­nak ja, skró­ciłabym ją o połowę i wye­lim­i­nowałabym nużące wzmi­an­ki na tem­at osób, których książ­ka właś­ci­wie nie doty­czy. Pole­cam osobom, które chci­ały­by się dowiedzieć jak wyglą­dało życie Misi, w jaki sposób zdoby­wała sławę i to, o czym marzyła, jak poma­gała innym, kogo kochała, co było dla niej wyz­nacznikiem szczęścia.

 

http://www.wydawnictwoakurat.pl/