Czerwony Golem” Peter Higgins

Posted on

     Peter Hig­gins — wykład­ow­ca lit­er­atu­ry ang­iel­skiej na uni­w­er­syte­tach w Oks­fordzie oraz Ontario. Jego opowiada­nia ukazy­wały się nie tylko w różnych antolo­giach SF, ale także w ” Asi­mov’s Sci­ence Fic­tion”, “Fan­ta­sy Mag­a­zine” i wielu innych.
     O czym jest “Czer­wony Golem”? Lata 30-ste. Mieszkań­cy są kon­trolowani przez tajną policję, zas­traszani, krzy­wdzeni.. Jest wiele książek o podob­nej tem­atyce. A co wyróż­nia dzieło Petera Hig­gin­sa z pośród innych? Wprowadze­nie w tą, XX-wieczną rzeczy­wis­tość ele­men­tów fan­tasty­cznych: gole­my, olbrzymy, starożytne arte­fak­ty. Tutaj może wydarzyć się wszys­tko.. Nawet deszcz przed­staw­iony jest jako czu­jny, myślą­cy obser­wa­tor. Kiedy wzięłam do ręki “Czer­wony Golem” moją uwagę zwró­ciła tajem­nicza okład­ka. Zaczęłam zas­tanaw­iać się jakie niezwykłe przy­gody spotka­ją mnie na kole­jnych stronach tej książ­ki. Na początku treść była dla mnie niezrozu­mi­ała. Dopiero w trak­cie czy­ta­nia zaczęłam łączyć fak­ty. W książce wys­tępu­je wielu bohaterów. Każdy ma swo­ją his­torię, każdy skry­wa tajem­nice. To opowieść o cza­sach, w których niko­mu nie moż­na ufać. Najbliższa oso­ba może okazać się zdra­jcą.. Więc jak ma przekon­ać do siebie innych śled­czy, Wis­sar­i­on Łom? Czy ktokol­wiek zde­cy­du­je się mu zaufać?Bohater, który odgry­wa kluc­zową rolę w powieś­ci,  Łom to postać bard­zo charak­terysty­cz­na. Ma za zadanie pomóc w śledztwie, w którym pow­tarza­ją się ata­ki ter­ro­rysty­czne. Sprawa się kom­p­liku­je, kiedy śled­czy dowiadu­je się, że na ziemię spadł anioł..
     Ciekawą postacią, której nie moż­na pom­inąć jest Maru­sia, mło­da dziew­czy­na o ogrom­nej, wewnętrznej sile. Bohater­ka staw­ia czoła prob­le­mom, opieku­je się chorą matką. Umie poradz­ić sobie w trud­nych sytu­ac­jach, potrafi przechytrzyć napast­ni­ka, który próbu­je ją zabić. To niepo­zor­na dziew­czy­na, w której tkwi iskier­ka nadziei. Tylko ona może ura­tować świat. Z pomoc przy­chodzi jej śled­czy, Łom. Tylko czy dziew­czy­na obdarzy go zaufaniem?
     “Czer­wony Golem” nie jest łatwą książką. To powieść, nad którą trze­ba spędz­ić trochę cza­su, czy­tać powoli, kart­ka po kartce, zas­tanaw­iać się nad kole­jną myślą auto­ra. Nie jest to opowieść “na dobra­noc”, którą moż­na przeczy­tać “pobieżnie”.. To nie miało­by najm­niejszego sen­su, ponieważ autor wpla­ta w tę his­torię tyle wątków, tyle opowieś­ci i różnych charak­terów, że nie sposób bez zas­tanowienia zapoz­nać się z treś­cią. Tutaj każde słowo ma znacze­nie. Warto zagłębić się w opowieś­ci XX-wiecznej Moskwy, ubar­wione ele­men­ta­mi fan­tasty­ki. Uważam, że aby lep­iej zrozu­mieć fabułę, trze­ba przeczy­tać powieść przy­na­jm­niej dwa razy. Książ­ka moc­no odd­zi­ału­je na wyobraźnię, zaw­iera kil­ka “moc­niejszych”, drasty­cznych opisów, zmusza do refleksji.

http://www.wydawnictwoakurat.pl/